COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 19. apríla 2021. Sviatok má Jela zajtra má sviatok Marcel .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Právno-personálne inform. arrow Právne predpisy arrow Prehľad platných právnych predpisov, podľa ktorých UN L.Pasteura Košice koná a rozhoduje
Prehľad platných právnych predpisov, podľa ktorých UN L.Pasteura Košice koná a rozhoduje Formátovať pre tlač

23 marec 2007    
Číslo Názov predpisu
355/2007 Z.z. Zákon o o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
576/2004 Z.z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
577/2004 Z.z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
578/2004 Z.z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
579/2004 Z.z.  Zákon o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov
580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovňach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov
362/2011 Z.z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
470/2005 Z.z. Zákon o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
776/2004 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
428/2006 Z.z. Vyhláška MZSR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 
331/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
07045/2003 Opatrenie MZSR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 
513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
278/1993 Z.z. Zákon o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
266/2003 Z.z. Opatrenie MZSR o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti MZSR pri nakladaní s majetkom štátu
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
87/1995 Z.z.  Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
552/2003 Z.z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
10/1996 Z.z.  Zákon o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 
9/2010Z.z. Zákon o sťažnostiach 
Pridal: Tomáš Mariak    
Naposledy zmenené ( 03 november 2017 )    
Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001