Dnes je piatok 26. apríla 2019. Sviatok má Jaroslava zajtra má sviatok Jaroslav .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania

    


Domovská stránka arrow web arrow Výberové konania arrow Výberové konanie - primári
Výberové konanie - primári Formátovať pre tlač

05 apríl 2019    

Generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia UNLP
primár Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny UNLP
primár Oddelenia plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UNLP
primár Urologického oddelenia UNLP
primár Očného oddelenia UNLP
primár Oddelenia patológie UNLP
primár Oddelenia rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UNLP
primár Neurologického oddelenia UNLP
primár Oddelenia urgentného príjmu UNLP
primár Neonatologického oddelenia RA UNLP
primár Neonatologického oddelenia SNP UNLP
primár Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP 
primár Oddelenia laboratórnej medicíny UNLP

Kvalifikačné predpoklady:

 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Ak sa podľa osobitného predpisu (napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení zmien a doplnkov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností“) na danom oddelení výkon práce lekára nevyžaduje, resp. uvedené predpisy pripúšťajú, aby riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti na danom oddelení mohol vykonávať aj zdravotnícky pracovník iného zdravotníckeho povolania ako lekár, uplatnia sa na takto obsadzovanú pracovnú pozíciu podmienky odbornej spôsobilosti ustanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností pre dané povolanie.
 2. odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v príslušnom špecializačnom odbore zodpovedajúcom odbornému zameraniu oddelenia podľa osobitných predpisov, pričom odbor získanej špecializácie je v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 3  nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z.“),
 3. odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s prílohou č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.,
 4. prax minimálne 5 rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore podľa odborného zamerania oddelenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti získaná na niektorej klinike univerzitnej nemocnice, alebo 10 rokov získaná na oddelení iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie kritériá a požiadavky na uvedené pozície:

 • organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, občianska a morálna bezúhonnosť

Forma výberového konania:

 • psychologické posúdenie osobnostných predpokladov 
 • osobný pohovor pred výberovou komisiou

Platové a ostatné podmienky:

 • základná zložka mzdy od 2194,20 € pri pracovnom úväzku 1,00 pracovného miesta
 • funkčné obdobie 5 rokov od vymenovania

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania;
 • profesijný životopis;
 • potvrdenie o odbornej praxi;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
 • potvrdenie o registrácii v príslušnej komore;
 • projekt stratégie rozvoja príslušného oddelenia;

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

 • projekt stratégie rozvoja oddelenia;
 • odborná prax a riadiace schopnosti;
 • vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy;
 • závery psychologického posúdenia osobnostných predpokladov uchádzača na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 26.04.2019 na adresu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Právny odbor, Personálne oddelenie, Rastislavova 43, 041 90 Košice. Na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 07 apríl 2019 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001