Dnes je utorok 4. augusta 2020. Sviatok má Dominik/Dominika zajtra má sviatok Hortenzia .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow web arrow Výberové konania arrow Výberové konanie - prednostovia
Výberové konanie - prednostovia Formátovať pre tlač

16 júl 2020    

Generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

prednosta Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UPJŠ LF a UNLP
prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP 
prednosta Očnej kliniky UPJŠ LF a UNLP
prednosta Ústavu patológie UPJŠ LF a UNLP

Kvalifikačné predpoklady:
1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
2. odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná v príslušnom špecializačnom odbore zodpovedajúcom odbornému zameraniu kliniky podľa osobitných predpisov, pričom odbor získanej špecializácie je v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v platnom znení prílohy č. 3  nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z.“),
3. odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva získaná v súlade s prílohou č. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.,
4. vedecko-pedagogický titul profesor, alebo  docent v danom alebo príbuznom odbore podľa odborného zamerania kliniky organizácie, alebo akademický titul PhD., alebo jeho starší ekvivalent  CSc. ak je predpoklad, že uchádzač získa habilitáciu v danom alebo príbuznom odbore; najmenej však odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa § 4 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. (t.j. kvalifikačné predpoklady uvedené v bode 1. až 3.),
5. prax minimálne 5 rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore podľa odborného zamerania kliniky na klinike univerzitnej nemocnice, alebo 10 rokov po získaní špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore získaná na oddelení iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie kritériá a požiadavky na uvedené pozície:
• organizačné a riadiace schopnosti, výborné komunikačné zručnosti, občianska a morálna bezúhonnosť

Forma výberového konania:
• psychologické posúdenie osobnostných predpokladov 
• osobný pohovor pred výberovou komisiou      

Platové a ostatné podmienky:
• základná zložka mzdy od 2329,90 €  (pri pracovnom úväzku 1,00 pracovného miesta)
• rozsah pracovného úväzku najmenej 0,80 pracovného miesta   
• funkčné obdobie 5 rokov od vymenovania

Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška do výberového konania;
• profesijný životopis;
• potvrdenie o odbornej praxi;
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
• originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
• potvrdenie o registrácii v príslušnej komore;
• publikačná a prednášková aktivita;
• projekt stratégie rozvoja príslušnej kliniky/ústavu;

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:
• projekt stratégie rozvoja kliniky/ústavu;
• odborná prax a riadiace schopnosti;
• vedomostné minimum z okruhov: manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy;
• závery psychologického posúdenia osobnostných predpokladov uchádzača na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 06.08.2020 do 12.00 hod. na adresu:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Personálne oddelenie
Rastislavova 43
041 90 Košice

Na obálku uveďte meno odosielateľa a text „Výberové konanie“ s názvom pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate.

Pridal: Tomáš Mariak    
   
Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001