COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 19. októbra 2020. Sviatok má Kristián zajtra má sviatok Vendelín .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Formátovať pre tlač

12 december 2007    

Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice získala oprávnenie Úradu verejného zdravotníctva SR na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby. Garantom tejto služby je prednosta kliniky Doc. MUDr. Ľubomír Legát, PhD., ktorý je hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu.

Zabezpečiť zamestnancovi pracovnú zdravotnú službu je povinnosťou každého zamestnávateľa a to bez ohľadu na to, aký počet osôb zamestnáva v pracovnom pomere. Podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov sa vzťahuje táto povinnosť na zamestnávateľov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry. Zamestnávateľ je povinný určiť dostatočný počet odborných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, alebo pre všetkých svojich zamestnancov zmluvne dohodnúť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom. V tejto súvislosti dávame do pozornosti Kliniku pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice.

"Vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice dokážeme urobiť všetky potrebné vyšetrenia, či už priamo na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, alebo na iných pracoviskách fakultnej nemocnice. Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie disponuje špeciálnymi pracovne - lekárskymi diagnostickými postupmi, má zriadené laboratóriom priemyselnej toxikológie, ktorým možno stanovovať špecifické látky v biologickom materiály - v krvi alebo moči. Dá sa ním zisťovať hladina chemických látok, ktorým je človek vystavený pri práci, napríklad cholinesterázy u ľudí, ktorí pracujú s pesticídmi či insekticídmi. Od oku. 2004 je na klinike zriadené Centrum pre profesionálne ochorenia dýchacieho systému, akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR ako jediné pracovisko v Slovenskej republike,“ hovorí prednosta Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD., vedúci tímu Pracovnej zdravotnej služby.

Zákon č. 355/2007 stanovuje štyri kategórie práce, pričom pre každú kategóriu je určený iný  rozsah zdravotno-preventívnej služby. Rozsah lekárskeho vyšetrenia závisí od záťaže práce zamestnanca. V súvislosti s prácou pre 3. a 4. kategóriu môže vyšetrenia pracovníkov vykonávať len lekár so špecializáciou odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo služby zdravia pri práci. Neraz sú pri nich potrebné ďalšie špecializované vyšetrenia, ktoré dokážeme v rámci Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice poskytnúť.

Podľa platných právnych noriem (Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov) sa lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci vykonáva cielene, t.j. so zameraním na faktory vykonávanej práce a na faktory pracovného prostredia, ktoré môžu byť pre rôzne profesie špecifické a môžu klásť osobitné požiadavky na zdravotnú spôsobilosť zamestnanca. (Napríklad práca zvárača prináša so sebou iné zdravotné riziká a vyžaduje prehliadku zameranú na iné zdravotné aspekty zamestnanca pre potreby zdravotnej spôsobilosti, než napríklad práca skladníka).

„Tím našich pracovníkov môže byť v prípade potreby rozšírený o ďalších odborníkov, ktorých vieme prizvať, ak ide o nejaké špecifiká. Pokiaľ sa dané vyšetrenie nerobí na našom pracovisku, vieme klienta poslať na iné pracovisko nemocnice, v rámci ktorej poskytujeme naozaj široké spektrum vyšetrení. Výhodou našej pracovnej zdravotnej služby je popri diagnostických možnostiach aj možnosť komplexnej zdravotnej starostlivosti v rámci koncovej nemocnice, ak sa pri vyšetreniach zistí prípadný zdravotný problém. Akonáhle odhalíme nejaké ochorenie, pacienta vieme následne aj liečiť, čo je už samozrejme hradené zo zdravotného poistenia,“ vysvetľuje prednosta Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.

Telefonický kontakt na Kliniku pracovného lekárstva a klinickej toxikológie: 055/ 615 2670, mobilný telefón: 0918 823 607.

 

Čo hovorí zákon:

- Povinnosti zamestnávateľov uvedené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa podľa §2 vzťahujú na zamestnávateľov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry.  Z §21 vyplýva, že zamestnávateľ je povinný určiť dostatočný počet odborných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby alebo zmluvne dohodnúť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom. Pracovná zdravotná služba musí byť zabezpečená pre všetkých zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný podľa §6 uvedeného zákona zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na  pracovisku. Podľa §30 zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu.
- Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík je legislatívne upravená v §31 zákona č. 355/2007 Z. z.
- Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pred nástupom do práce sa týkajú všetkých zamestnancov. V súvislosti s výkonom práce sa vykonávajú vo frekvencii uvedenej v §30 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. Náplň preventívnej prehliadky navrhuje lekár pracovnej zdravotnej služby (vyhláška MZ SR č. 458/2006 Z. z.), ktorú je povinný si zabezpečiť každý zamestnávateľ podľa §21 a §26 zákona č. 124/2006 Z. z.

Pridal: RNDr. Jaroslava Oravcová    
Naposledy zmenené ( 12 december 2007 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001