Ilustračná foto - personál

Postup pre zadávateľov klinických skúšaní

Zadávateľ (CRO) je povinný všetku dokumentáciu doručiť Etickej komisii UNLP Košice najneskôr 7 kalendárnych dní (do 12.00 hod.) pred zasadnutím EK 

v (i) listinnej podobe na adresu:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Etická komisia

Rastislavova 43

041 90 Košice

a zároveň (ii) v elektronickej podobe na e-mail: eticka.komisia@unlp.sk (v kópii ovv@unlp.sk), alebo na záznamovom médiu (CD alebo USB).