Ilustračná foto - personál

J. Slávik: Moderná Univerzitná nemocnica L. Pasteura pre Košičanov a pre obyvateľov východného Slovenska

Poliklinika - SNP_1_ plan obnovy

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP) je druhou najväčšou nemocnicou na Slovensku. Zároveň je koncovou nemocnicou pre celý región východného Slovenska. Tvoria ju dva samostatné areály. Kým ten mladší na Tr. SNP,  známy aj pod názvom Nová nemocnica, bol vybudovaný v 70-tych rokoch minulého storočia, tzv. Stará nemocnica na Rastislavovej 43 bude čochvíľa oslavovať storočnicu.  Už na prvý pohľad je zjavné, že aj „nová nemocnica“ dávno nie je novou.

Obe pracoviská potrebujú rozsiahle investície do modernizácie objektov a medicínskej infraštruktúry. Vedenie UNLP Košice preto pripravuje projekt, s ktorým sa bude uchádzať o podporu z Plánu obnovy a odolnosti SR, kde je viac než miliarda eur určená na obnovu nemocníc a zdravotníckych zariadení.

„O medicínskych zručnostiach a špičkových výkonoch zdravotníkov UNLP niet pochýb, budovy a zariadenia sú však morálne zastarané a potrebujú nevyhnutnú obnovu.  Košičania a obyvatelia východného Slovenska si zaslúžia kvalitné, moderné zdravotnícke zariadenie. Rekonštrukcia a modernizácia druhej najväčšej nemocnice v krajine výrazne zlepší poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom a pracovné prostredie našich zamestnancov,“ hovorí generálny riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Akútna starostlivosť o pacientov od narodenia – na jednom mieste  Tr. SNP

„Základným cieľom našej koncepcie je koncentrácia lôžkovej zdravotnej starostlivosti a jej logické usporiadanie. V areáli na Tr. SNP by sa mala sústrediť akútna starostlivosť vrátane nadväzujúcich odborností a v areáli Rastislavova najmä následná a dlhodobá zdravotná starostlivosť. Na Tr. SNP navrhujeme prioritne výstavbu nového Bloku A a B. Prvý by združoval  akútnu medicínu, komplex centrálnych operačných sál, urgentný príjem a day care center. Nový Blok B by zase slúžil ako  Centrum pre matku a dieťa, vrátane gynekológie a pôrodníctva,“ pokračuje generálny riaditeľ.

 

vstup_RA43_ plan obnovy

Na Rastislavovej Centrum pre duševné zdravie a starostlivosť o dlhodobo chorých

V areáli Rastislavova navrhuje koncepcia rekonštrukciu monobloku XIX., výstavbu objektu Centra pre duševné zdravie a objektu infektológie a pneumológie a následný presun lôžkových oddelení nachádzajúcich sa vo východnej časti areálu, ktoré fungujú vo väčšine prípadov v absolútne nevyhovujúcich podmienkach. „Cieľom je dobudovať chýbajúce pracoviská: oddelenie dlhodobo chorých, oddelenie chronickej resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti a oddelenie popálenín a rekonštrukčnej chirurgie,“ menuje Ján Slávik.

UNLP reaguje na schválenú optimalizáciu siete nemocníc

Koncepcia je vypracovaná v súlade s tzv. optimalizáciou siete nemocníc (OSN), ktorá bola schválená koncom minulého roka. „Na základe tohto scenára počítame s možným nárastom cca 6.600 hospitalizačných prípadov práve vplyvom implementácie optimalizácie siete nemocníc,“ pokračuje J. Slávik.

urgent_UNLP_SNP_plan obnovy

Pohodlie pre pacientov, pre sprevádzajúce osoby, aj pre personál

Práve pre dosiahnutie optimálnej úrovne komplexnosti a kvality zdravotnej starostlivosti     o akútne stavy  odporúča vedenie UNLP vybudovanie komplexného urgentného príjmu     v areáli Tr. SNP,  s priamou väzbou na všetky potrebné odbornosti a s priamym prepojením na Detskú fakultnú nemocnicu Košice (DFN) a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (VUSCH). Areál je zároveň dobre prepojený s Lekárskou fakultou UPJŠ Košice. Na Rastislavovej zase zmeny umožnia širšiu spoluprácu s Východoslovenským onkologickým ústavom, a.s. (VOU) a Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM).

„Našim cieľom je reorganizácie jednotlivých pracovísk v rámci areálov UNLP. Chceme dosiahnuť zvýšenie efektivity zdravotníckej prevádzky, zlepšenie logistických väzieb a jasné definovanie trasológie pacientov. Všetko bude slúžiť na zvýšenie pohodlia a komfortu pre pacientov, sprevádzajúce osoby a personál nemocnice,“ uzatvára  generálny riaditeľ.

K ekonomickým otázkam sa nateraz UNLP nebude vyjadrovať, nakoľko ide o prípravu projekt, ktorý musí prejsť schvaľovacím procesom MZSR.

Informácie o UNLP

Aktuálne má UNLP 1358 lôžok a viac než 3500 zamestnancov. Nemocnica ročne vykoná viac ako 50 tisíc hospitalizácií (v období rokov 2020 a 2021 bol počet hospitalizácií nižší vplyvom pandémie COVID -19). Vo dvoch areáloch (historický areál tzv. „stará nemocnica“ na Rastislavovej 43 a tzv. „nová nemocnica“ na Tr. SNP 1 ) funguje 46 klinických pracovísk – 25 kliník, 11 oddelení, 9 špecializovaných centier a 3 ústavy. UNLP je výučbovou základňou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Fakulty zdravotníckych výkonov Prešovskej univerzity v Prešove a viacerých stredných zdravotníckych škôl. Zároveň uskutočňuje vedecko – výskumnú činnosť v spolupráci s vedecko – výskumnými organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. Taktiež realizuje biomedicínsky výskum a zabezpečuje klinické skúšanie liečiv, zdravotníckych pomôcok a prístrojov zdravotníckej techniky v súlade s platnými právnymi predpismi.