Ilustračná foto - personál

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d.) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené ZVO.

Úradný názov: Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
IČO: 00606707
IČ DPH: SK 20211141969
Sídlo: Rastislavova 43, 041 90 Košice
Štát: Slovenská republika

Štatutárny zástupca:
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

Oddelenie verejného obstarávania
Email: obstaravanie.snp@unlp.sk
Tel.: 055/615 3010