Ilustračná foto - personál

Protikorupčná linka

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice zriadila k 1. januáru 2013 protikorupčnú linku.

Protikorupčná linka slúži výlučne na nahlasovanie podozrení z korupčného správania zamestnancov nemocnice.

Na protikorupčnú linku je možné nahlasovať len podozrenia zo spáchania trestného činu:

– prijímania úplatku podľa § 328 – 331 Trestného zákona,
– podplácania podľa § 332 – 335 Trestného zákona alebo
– nepriamej korupcie podľa § 336 Trestného zákona

Svoje podozrenie môžete oznámiť:

– telefonicky na číslo 055/ 615 3174 alebo
– elektronicky na e-mailovej adrese : korupcia@unlp.sk

Aby bolo možné Váš podnet hodnoverne prešetriť, musí obsahovať aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie, ktoré nasvedčujú spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými podaniami alebo podaniami/sťažnosťami, ktoré sú namierené proti iným orgánom štátnej správy.

Dovoľujeme si upozorniť, že proti korupčná linka má slúžiť na nahlasovanie skutočných informácii o spáchaní uvedených trestných činov. Takýmito informáciami nie sú nahlásenia, zakladajúce sa výlučne na nespokojnosti alebo sťažnosti pacienta alebo klienta Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

Prostredníctvom proti korupčnej linky nie je možné podávať:
– podania/sťažnosti podľa osobitných predpisov, napr. 9/2010 Z. z., 382/2004 Z. z., 233/1995 Z. z., 323/1992 Z. z., 757/2004 Z. z., 211/2000 Z. z. a pod.,
– trestné oznámenia, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní, t.j. polície a prokuratúry.

V prípade, že chcete byť informovaný o výsledku prešetrenia Vášho podnetu, je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mail. V prípade neuvedenia Vašich kontaktných údajov, resp. neúplných kontaktných údajov Vás Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice o výsledku prešetrenia Vášho podnetu nebude informovať.

Zároveň si Vám dovoľujeme uviesť, že podľa § 345 Trestného zákona sa lživé obvinenie z trestného činu v úmysle privodiť inému trestné stíhane klasifikuje ako trestný čin krivého obvinenia.