Ilustračná foto - personál

Nehnuteľný majetok

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ďalej len UNLP Košice) je správcom zvereného majetku štátu podľa Zákona číslo 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších právnych predpisov.

Predaj prebytočného nehnuteľného štátneho majetku v správe správcu

Na základe vyššie uvedeného prebytočný majetok štátu v správe správcu je správca povinný ponúknuť v Registri ponúkaného majetku štátu iným správcom majetku štátu (§8 zákona č. 278/1993 Z.z.). V prípade, ak v zákonnej lehote o takýto majetok neprejaví záujem iný správca, správca je povinný ponúknuť prebytočný majetok štátu v osobitnom ponukovom konaní, alebo v elektronickej aukcii ostatným prípadným záujemcom (§8a a §8aa zákona č. 278/1993 Z.z.) za primeranú cenu, za ktorú sa považuje všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v správe správcu

Dočasne prebytočný môže správca prenechať nájomcovi po splnení podmienok zákona č. 278/1993 o správe majetku štátu v znení platných predpisov nájomnou zmluvou a za trhové nájomné, maximálne na 5 rokov (§13 zákona č. 278/1993 Z.z.). Správca je povinný dočasne prebytočný majetok štátu od 1.7.2015 zverejniť v Registri ponúkaného majetku štátu.
Súhlas s prevodom, predajom, alebo prenájmom nehnuteľného majetku štátu udeľuje Ministerstvo financií SR.

Oddelenie nehnuteľného majetku
tel. č.: 055/615 2984