Ilustračná foto - personál

Jedinečná úloha sestry v ošetrovateľskej starostlivosti pri podpore sebestačnosti onkologického pacienta

Úloha sestry je v starostlivosti o pacientov jedinečná, zvlášť pokiaľ ide o ľudí s onkologickými ochoreniami. Sestra trávi s pacientom veľa času, je pri ňom vo chvíľach, keď sa mu darí, aj keď v jeho osobnom, či pracovnom živote nastávajú negatívne, neraz až dramatické situácie.  Je dôležité sa na tieto situácie pripraviť. Sestry UNLP Košice a ďalších zdravotníckych zariadení v Košiciach preto absolvovali seminár, ktorý pod názvom Jedinečná úloha sestry v ošetrovateľskej starostlivosti pri podpore sebestačnosti onkologického pacienta zorganizovala Liga proti rakovine (LPR).

Alena Kellnerová: Sme pri pacientovi aj v zlomových okamihoch jeho života

„Sestry sú pri pacientovi neraz vo chvíli, keď prichádza do zdravotníckeho zariadenia s vierou,  že mu nie je nič vážne, no napriek viere sa zrazu dozvie o svojej vážnej diagnóze. Sú to často zlomové situácie v živote človeka, ktoré menia jeho doterajší život. Sestry sú mnohokrát prvou osobou, ktorá je pri pacientovi v týchto situáciách. Pacient v tej chvíli od nás očakáva pochopenie, empatiu, riešenie, odpovede na nevyslovené otázky. Často sa dostávame do situácie, ktorá je pre nás psychicky a emočne náročná. Je umením s týmto pacientom komunikovať, povzbudiť ho a poradiť mu.  Preto sme privítali možnosť, aby sa naše  sestry vďaka odborníčkam Ligy proti rakovine preškolili aj v týchto zručnostiach,“ hovorí námestníčka Úseku ošetrovateľstva UNLP PhDr. Alena Kellnerová, MPH.

Liga proti rakovine aktívne pomáha aj vďaka sestrám

LPR pôsobí na Slovensku už vyše 34 rokov. „Človek bol stvorený pre vzájomnú podporu a pomoc. Každý z nás vie v istom momente pomôcť a podporiť druhého. Našim cieľom je byť tu pre onkologických pacientov a robiť pre nich veci, ktoré sú užitočné a zmysluplné,“ hovorí výkonná riaditeľka LPR Ing. Eva Kováčová. V Lige veľmi dobre vedia, čo všetko môžu títo pacienti získať vďaka zdravotníckemu systému, preto sa orientujú na programy, aktivity a projekty, ktoré onkologickým pacientom chýbajú. A práve v tom zohrávajú kľúčovú úlohu aj sestry.

Sestry na Slovensku sú vynikajúce, zvládajú veci, ktoré by mnohí z nás nedokázali. Našim cieľom je poskytnúť im informácie navyše, ktoré sú užitočné a prínosné  pre onkologických pacientov. Ide najmä o oblasť, ktorá sa týka možností pomoci v sociálnej oblasti. Pri náročnej ošetrovateľskej práci častokrát riešia podporu sebestačnosti pacienta a jeho sociálnu situáciu, čo nie je vždy jednoduché. Najmä, ak je pacient osamelý alebo nemá motivovaných príbuzných, ktorí by mu vedeli byť nápomocní a dokázali sa o neho postarať. Vyznať sa v spleti neustále sa meniacich právnych prepisov je náročné aj pre odborníka,“ dodáva E. Kováčová.

Seminár pomohol sestrám získať všeobecné informácie o možnostiach sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ako aj o prípadnej finančnej podpore pre onkologického pacienta. Odborníčky z LPR ich zároveň zaškolili aj v oblasti podpory sebestačnosti pacienta, s ktorými sa stretávajú vo svojej praxi. Na podujatí sa aktívne podieľali aj sestry z RK SaPA Košice II pod vedením prezidentky Mgr. Ivety Fabianovej.

Spolupráca UNLP s Ligou proti rakovine v prospech pacienta

Aktívna spolupráca UNLP s Ligou proti rakovine sa začala koncom minulého roka na Klinike hematológie a onkohematológie. V týchto dňoch sa uskutočnilo stretnutie s prednostom kliniky MUDr. Tomášom Gumanom, PhD., vedúcou sestrou pracoviska PhDr. Janou Bockovou a vedúcou Referátu sociálnej práce PhDr. Katarínou Samecovou.