Ilustračná foto - personál

Máme dve nové profesorky. Srdečne blahoželáme 👏👏👏

🌸prof. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
💮 prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

Okamihy, ktoré sú v živote jedinečné. Stáť spolu s ďalším 30 osobnosťami zo slovenskej akademickej obce, ktoré si z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej prevzali najcennejší akademický titul.

Prof. MUDr. Mária Pallayová, PhD. pôsobí ako univerzitná profesorka normálnej a patologickej fyziológie na Ústave lekárskej fyziológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte (UPJŠ LF) v Košiciach. Zároveň pôsobí aj ako lekárka na I. psychiatrickej klinike UNLP Košice a UPJŠ LF.

Spolugarantuje doktorandský študijný program normálna a patologická fyziológia (III. stupeň štúdia) v externej a dennej forme v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Je spolugarantkou odboru habilitačného konania a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia na UPJŠ LF. Pôsobí aj ako lektorka a členka skúšobnej komisie v certifikačnom študijnom programe pre certifikovanú pracovnú činnosť Somnológia. Bola školiteľkou 2 úspešne obhájených doktorandských prác.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaujíma o diabetes mellitus, jeho komplikácie a komorbidity, obezitu, spánkové apnoe, výživu, psychiatriu a rozhrania medzi nimi s využitím viacerých interdisciplinárnych prístupov. Ako  lekárka má špecializáciu v odbore interná medicína – diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Absolvovala mnohé zahraničné stáže a pobyty, podieľa sa na riešení viacerých projektov základného aj aplikovaného výskumu. General Medical Council v Londýne jej udelil Certificate of Full Registration as a Medical Practitioner.

Prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., ktorá je zástupkyňa prednostky pre školstvo Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice sa stala profesorkou v odbore „neurológia“.

Lekársku fakultu UPJŠ v odbore všeobecné lekárstvo ukončila J. Szilasiová v roku 1992. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore neurológie ukončila v roku 2005 na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Na docentku habilitovala v tomto odbore na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V rokoch 2016 – 2020 pôsobila ako predsedníčka Výboru – Sekcia sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti. Členkou  Akademického senátu LF UPJŠ Košice bola v rokoch 2011-2015 a 2019-2023.