Ilustračná foto - personál

Memoriál MVDr. Jána Rosochu, CSc., vizionára a priekopníka bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku

Spomienkovú konferenciu, ako prejav úcty a uznania významnému vedcovi MVDr. Jánovi Rosochovi, CSc., pri príležitosti jeho nedožitých 63. narodenín, pripravili kolegovia Združenej tkanivovej banky, jediného pracoviska tohto druhu na Slovensku, ktoré viedol 24 rokov. Odborníkom, priateľom a najbližšej rodine sa v úvodnom spomienkovom filme Ján Rosocha prihovoril priamo z pracoviska, ktoré vybudoval. Film zdokumentoval významné medzníky, ktorými Združená tkanivová banka (ZTB) prešla od svojho vzniku v r. 1998 až do r. 2022 pod jeho vedením vo funkcii prednostu. Film vyvolal množstvo emócií a zvlášť tí, ktorí Janka Rosochu osobne poznali, sa len ťažko dostávali zo živých spomienok na tohto vedca späť do reality.

„Bol to slušný človek, neohýbal chrbát“

Hold váženému človeku vzdal dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. Peter Jarčuška, ktorý sa pre tento spomienkový seminár ospravedlnil z neúčasti na Európskom hepatologickom kongrese. „Plná sála svedčí o veľmi zmysluplnom diele, ktorý po sebe tento vedec zanechal. Bol to slušný, mimoriadne zodpovedný a svedomitý človek, neohýbal chrbát a presadzoval rozumné myšlienky.“

Reálny vizionár

„Janko bol reálnym vizionárom a bola pre mňa česť s ním spolupracovať. Spolupracovali sme na mnohých programoch v oblasti transplantačnej a regeneratívnej medicíny,v oblasti diagnostiky rejekcií, pracovali na projektoch s ambíciou rozvoja centra pre transplantáciu pankreatických ostrovčekov a biobanky v Košiciach. V rámci Slovenskej transplantologickej spoločnosti sme založili Sekciu regeneratívnej medicíny a bunkovej terapie, žiaľ, tento projekt čaká na pokračovateľov … Všetkým nám chýba. Chýba mi tu človek, ktorý vždy vedel zaujať jasný postoj,“povedal riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

Pokračujú v programe regeneratívnej terapie

Odbornú časť otvorila prednáškou RNDr. Zuzana Váczy, vedúca ZTB, ktorá vyzdvihla profesionálne pôsobenie prednostu Jána Rosochu od vzniku pracoviska a predstavila vízie do budúcnosti. Nadviazala na obdobie pandémie Covid-19, ktoré ich v spolupráci s Transplantačným oddelením posúvalo v testovaní transplantovaných pacientov na prítomnosť protilátok po prekonaní ochorenia. Zdôraznila rozvoj molekulárno-biologických metód, aj vďaka podpore IROP, a predstavila program prevencie HPV vírusu a informovala o úspešnom pokračovaní v programe regeneratívnej terapie, ktorý začal Ján Rosocha budovať.

LEN kostné transplantáty pre 5200 pacientov z celého Slovenska

Transplantácia kostných tkanív prináša v súčasnosti svoje „ovocie“. Okrem dodržiavania princípov lekárskej etiky podľa platnej legislatívy, bez nároku na finančnú odmenu za darcovstvo tkanív a buniek, predchádza úspešnej transplantácii aj správny výber darcu a dôkladné vyšetrenie. K zvyšovaniu kvality kostných transplantátov okrem iného výrazne prispieva erudovanosť tímov, skracovanie doby rekonvalescencie, zlepšovanie kvality života pacientov i predoperačné konzultácie a poaplikačné spätné väzby. Cestou k tomuto úspechu bolo vybudovanie sofistikovaného pracoviska v r. 2012 z Operačného programu Zdravotníctvo s najvyššou kvalitou ovzdušia, kde zamestnanci môžu vstupovať len v špeciálnom odeve a kde platí prísny hygienicko-epidemiologický režim. A to sa podarilo vybudovať vďaka profesionálnemu prístupu prednostu Jána Rosochu na pôde ZTB. „Dnes vidíme najväčšie využitie v oftalmológii, traumatológii, stomatochirurgii ako aj v neurochirurgii. Spolupracujeme s približne 40 klinikami z celého Slovenska. Od roku 1999 sme pripravili transplantáty pre 5200 pacientov“, uviedla Ing. Sylvia Gromošová, PhD., laboratórna diagnostička ZTB.

Využítím kostných štepov predchádzame amputáciám končatín

S pánom Rosochom som spolupracoval 22 rokov. Spustili sme program, ktorým sa nám podarilo predísť amputáciám končatín použitím kostných štepov od samotného pacienta,“ spomína zástupca prednostu Kliniky úrazovej chirurgie MUDr. Peter Cibur, PhD.. Prvým pacientom bol muž zavalený 200-kilovým sudom pred 21 rokmi. Vypestovanie kostných štepov v ZTB trvalo 46 dní (pozn. u jedného pacienta je potrebné použiť takmer 6,5 mil. kostných buniek), a už v tomto prvom prípade bol zaznamenaný veľký úspech, pretože končatinu sa podarilo zhojiť na 87%. „Môžem potvrdiť, že doposiaľ u žiadneho pacienta, ktorého sme zahrnuli do programu obnovy kostných tkanív nedošlo k amputácii končatiny. Ján Rosocha bol nepochybne vizionár, pretože až 15 rokov po tom, čo sme to začali riešiť, sa objavili projekty v zahraničí,“ dodal MUDr. Cibur.

MVDr. Ján Rosocha, CSc. dosiahol excelentné výsledky v oblasti výskumu bunkovej liečby a vybudoval najmodernejšie pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov v celoslovenskom meradle. Stal sa tak priekopníkom vzniku a rozvoja bunkového a tkanivového bankovníctva na Slovensku. Vyše 20 rokov pôsobil v oblasti vývoja kostných transplantátov, očných tkanivových a bunkových transplantátov. Do klinickej praxe zaviedol program transplantácií autológnych kmeňových krvotvorných buniek. Za priekopnícky moment považoval vývoj metódy liečby kritických kostných poúrazových defektov a prípravu kľúčových bunkových komponentov pre liečbu poúrazových ischemických lézií miechy. Za ostatné dva roky sa významne podieľal na laboratórnej diagnostike nového koronavírusu.

Vďaka svojmu srdcu, rozumu a citu menil veci k lepšiemu. Za dôležité vo svojom živote považoval nájsť rovnováhu a súlad medzi rodinou a prácou, s absolútnou dominanciou priateľstva a lásky.

Spomienkové video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=9kXAJQ0nEbI