Ilustračná foto - personál

Minimalizujeme riziká zhoršenia zdravotného stavu dlhodobo chorých pacientov

Partnerom UNLP sa stalo zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom.

Spoločný záujem o pacientov i zamestnancov, ktorého výpovednou hodnotou je kvalita, úspech a vzájomná podpora, je výsledkom partnerskej dohody medzi Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura a zariadením sociálnych služieb Slnečný dom, n. o., oceneným viacerými národnými víťazstvami za kvalitu. „Spoločným menovateľom nášho partnerstva je zabezpečiť kvalitnú a spoľahlivú ošetrovateľskú starostlivosť o našich dlhodobo chorých pacientov tak, aby sme manažovali riziká zhoršenia ich zdravotného stavu. Na to, aby boli uvoľnené lôžka pre akútnych pacientov, je potrebný funkčný model ošetrovateľskej starostlivosti o týchto pacientov,“ uviedol MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, riaditeľ UNLP Košice: „Pravidelné konzultácie a vzájomné poradenstvo so skúseným partnerom v danej oblasti môžu priniesť želaný výsledok a podľa dohody pripravíme aj výmenné stáže personálu.“

Vďaka infektológom z UNLP v covide odprevadili na večnosť len jedného klienta a získali ocenenie Forbes

Slnečný dom je menšie, no o to viac usilovné a úspešné zariadenie, ktoré sa stará o vážne a dlhodobo chorých pacientov. V čase pandémie COVID-19 plne zasiahol aj tamojších klientov. Iba v jednom prípade však zaznamenali úmrtie. Za úspech vďačia tímu odborníkov Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP. „Aj vďaka intenzívnej spolupráci s vaším špičkovým infektologickým pracoviskom  sa nám podarilo vybudovať taký algoritmus starostlivosti o pacientov, že nikoho z našich klientov sme nemuseli preložiť do preplnených nemocníc, čo bolo v zariadeniach sociálnych služieb v čase koronakrízy raritou. Stretli sme sa len s jediným exitom a náš manažment pandémie bol následne ocenený aj spoločnosťou Forbes, na čo som, ako odborník aj manažér, hrdá,“ povedala PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, generálna manažérka komplexu zariadení a služieb, ZSS Slnečný dom, n.o.

Motívom k partnerstvu je aj zdokonalenie systému manažérstva kvality

Zariadenie Slnečný dom je pre našu nemocnicu inšpiráciou aj v oblasti manažérstva kvality. „Zaviedli množstvo interných procesov, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie kritériá hodnotenia manažmentu kvality. Bude pre nás prínosné aplikovať do praxe už osvedčené procesy,“ povedala PhDr. Alena Kellnerová, MPH, námestníčka Úseku ošetrovateľstva UNLP Košice.

Pomoc aj pri mimoriadnych udalostiach

Zariadenia budú spolupracovať aj v oblasti krízového manažmentu v mimoriadnych situáciách podľa špecializácií, ktorými buď UNLP alebo Slnečný dom nedisponuje. „Zvyšovaním kvality života zdravotne postihnutých, chronicky chorých alebo sociálne odkázaných pacientov, sa zvýši nielen spokojnosť pacientov, ale aj ich blízkych,“ dodal riaditeľ Ľ. Beňa.