Ilustračná foto - personál

Nové dôležité informácie pre pediatrov priniesla X. Košická neonatologická konferencia

X. Košická neonatologická konferencia_ 2022_1

Pod záštitou Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, Lekárskej fakulty UPJŠ, neziskovej organizácie NOVORODENEC.sk a Slovenskej lekárskej komory sa v dňoch 6. -7. júna v priestoroch Kasární Kulturpark  koná už po desiatykrát Košická neonatologická konferencia  – odborné podujatie pre pediatrov, ktorí sa venujú starostlivosti  o fyziologických i patologických novorodencov. Tieto konferencie sa konajú každé dva roky s cieľom priniesť cenné informácie z vysoko odborných medzinárodných štúdií, ktorých výstupy sú určitým manuálom, ako postupovať pri aplikácii liečebných postupov.

„Táto konferencia sa orientuje na kľúčové, závažné komplikácie u novorodencov. Východné Slovensko má vysoký počet novorodencov, vyžadujúcich špecializovanú starostlivosť, rodí sa tu oveľa viac detí predčasne narodených s nižšou pôrodnou hmotnosťou a takisto záchyt vrodených vývinových chýb tu bol vždy vyšší, pričom častejšie až po pôrode zistíme, že majú vrodenú chybu. Ďalším zaťažujúcim faktorom je vyššia miera pôrodov cisárskym rezom, ktorý môže spôsobiť častejšie komplikácie, vyžadujúce následnú starostlivosť. Preto sa na našom pracovisku zameriavame aj na komplikovanú neonatológiu a vítame možnosť konfrontovať naše poznatky a skúsenosti so zahraničnými odborníkmi,“ informoval nás primár Neonatologického oddelenia UNLP Košice na Tr. SNP  MUDr. Peter Krcho, PhD.

Hosťami konferencie boli profesori Steven M. Donn (USA), Sanir Gupta (Katar),David H. Adamkin (USA), Maximo  Vento (Španielsko) a István Seri (Maďarsko), všetko  odborníci, pracujúci na špičkových univerzitách, ktoré dosahujú výborné výsledky.

„Ukazuje sa, že rozdiely medzi zahraničnými pracoviskami a tými našimi sú v procesoch. Registrujeme iný režim pracovnej doby našich lekárov a to, že o niečo menej sa u nás diskutuje o rôznych možnostiach  diagnostiky a liečby. Je potrebné  zamerať sa na patofyziológiu procesu u pacienta, upriamiť pozornosť na podstatu ochorenia, vyhnúť sa šablónovitému  prístupu, usilovať sa o presnejšiu indikáciu a diagnostiku. Možnosti sa neustále rozširujú aj u nás, problém oproti zahraničiu je snáď len vo väčšej rozdrobenosti starostlivosti – chýbajú nám veľké špecializované centrá so skúsenými, zručnými odborníkmi. Aj na dnešnej konferencii odznelo, že sa musí rozšíriť spektrum tých diagnóz, ktoré rieši neonatológ sám, kde si nemusí prizývať odborného konziliára, pretože tieto špecifické diagnózy na to neposkytujú  priestor ani čas,“ skonštatoval primár.

Prítomní diskutovali o akútnych situáciách na pôrodnej sále a ich riešeniach, o princípoch neonatálnej ventilácie, o komplexnom kardiorespiračnom monitorovaní novorodencov, o počiatkoch individualizovanej medicíny v neonatológii a ďalších odborných témach.

Podcast z konferencie nájdete tu