Ilustračná foto - personál

Nový analyzátor s vysoko citlivou metodikou PCR pomôže rýchlo diagnostikovať TBC

Pred pár dňami sme si pripomenuli Svetový deň tuberkulózy (24. marca). Pokiaľ ide o jej výskyt, situácia ja na Slovensku stabilizovaná. Počet prípadov  dokonca klesol, hoci sa pred rokom objavili obavy kvôli migračnej vlne utečencov z Ukrajiny. V roku 2022 bolo do Národného registra tuberkulózy vo Vyšných Hágoch nahlásených 155 prípadov TBC, čo znamená chorobnosť 2,86 na 100.000 obyvateľov. Pred štyrmi rokmi to bolo 281 prípadov, čo predstavovalo 5,18/100.000 obyvateľov.

Tuberkulóza však nebude v čase zvyšujúcej sa migrácie trvalo odstránená v žiadnej krajine, pokiaľ nebude eliminovaná v celosvetovom meradle, varujú odborníci.

Situácia s TBC na Slovensku pod kontrolou

Situáciu sa podarilo udržať pod kontrolou, či dokonca zlepšiť, aj napriek riziku, ktorého sme sa obávali nielen my na Slovensku, ale komplexne Svetová zdravotnícka organizácia po vypuknutí vojny na Ukrajine,“ hovorí prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie UNLP Košice doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. „Migrácia ľudí z Ukrajiny predstavovala potenciálne zvýšené riziko TBC, pretože výskyt tohto závažného respiračného ochorenia je u nášho východného suseda takmer 20-násobne vyšší ako u nás. Zároveň je na Ukrajine vysoký výskyt liekovej rezistencie. Približne každý piaty nakazený je nositeľom rezistentného kmeňa, teda takého, ktorý nereaguje na bežnú liečbu. Je dôležité, aby sa nám aj naďalej darilo prichádzajúcich ľudí podchytiť, aby osoby so zatiaľ nezisteným ochorením, ale už aj s príznakmi mali prístup k adekvátnej diagnostike a následnej liečbe,“ vysvetľuje prednosta. 

Cudzincov s tuberkulózou sme podľa údajov NCZI mali v roku 2022 na Slovensku evidovaných 17, oproti 7 prípadom v roku 2021.  12 osôb bolo práve z Ukrajiny (po 1 osobe z Talianska, ČR, Indie, Somálska a Vietnamu). „Ojedinelé prípady sme zachytili aj u nás na Klinike pneumológie a ftizeológie v Košiciach a po zdiagnostikovaní boli títo pacienti preložení do Národného ústavu tuberkulózy,  pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) vo Vyšných Hágoch za účelom pokračovania v ústavnej liečbe. Niekoľko pacientov so známym ochorením v pokračovacej fáze liečby kontaktovalo naše ambulancie kvôli predpisu liekov. Na udržanie situácie pod kontrolou je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na to, aby pacienti liečení antituberkulotikami mohli pokračovať v liečbe, aby boli pre nich na našom území dostupné lieky a to aj finančne, ideálne bezplatne,“ dodáva P. Joppa.

Nejde však len o utečencov, TBC ochorenie prevažuje aj u našich marginalizovaných skupín, a zvýšil sa jeho výskyt u mladej generácie.

A hoci celoslovensky zaznamenávame pokles tuberkulózy,  na východe je situácia horšia. V Košickom kraji  je chorobnosť: 4,79/100 000 obyvateľov, v Prešovskom ešte vyššia: 6,12/100 000 obyvateľov. Najnižší výskyt TBC zaznamenávame v Nitrianskom  kraji: 1,02/100.000 obyvateľov. Viac info tu: https://www.hagy.sk/narodny-register-tbc/analyza-situacie-tbc-na-slovensku/

V UNLP zrýchlime diagnostiku TBC

V Košiciach nám pri diagnostike a liečbe tuberkulózy výrazne pomôže nové moderné zariadenie.  „Vďaka novému analyzátoru s vysoko citlivou a rýchlou metodikou PCR budeme môcť oveľa rýchlejšie a presnejšie diagnostikovať TBC,“ vysvetľuje RNDr. Zuzana Váczy, vedúca Združenej tkanivovej banky UNLP Košice. „Pomôže nám to pri zachytení tuberkulózy u rizikových skupín obyvateľstva, vrátane utečencov z Ukrajiny žijúcich na Slovensku. Cieľom je zabrániť prepuknutiu výskytu multirezistentných a extrémne rezistentných baktérií na antibiotiká. Prístroj nám umožní diagnostiku a zistenie rezistencie do dvoch hodín od doručenia vzorky do laboratória,“ dodáva Z. Váczy.

Do nemocnice poputuje analyzátor vďaka  Svetovej  zdravotníckej organizácii (WHO), ktorá tieto prístroje v súvislosti so situáciou na Ukrajine dodala do jej susedných krajín. WHO rovnako zabezpečí príslušenstvo a zásobu spotrebného materiálu. Na Slovensko sú pridelené tri analyzátory, okrem UNLP Košice ďalšie dva využijú odborníci v Bratislave a tiež v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy.

 

IROP_ pristroje pre Združenú tkanivovú banku

Naši odborníci z Kliniky pneumológie a ftizeológie a tiež zo Združenej tkanivovej banky (ZTB), ktorá bude samotné PCR vyšetrenie realizovať, prejdú zároveň aj odborným zaškolením. ZTB je pracoviskom, ktoré má kvôli trojročnej pandémii COVID-19 s PCR testovaním rozsiahle skúsenosti.

Čo je tuberkulóza (TBC)?

Ide o infekčné ochorenie, ktoré je celosvetovo druhou hlavnou príčinou úmrtí na infekčné choroby, hneď po COVID-19. Ostáva hlavnou príčinou úmrtí pacientov  s infekciou HIV a hlavnou príčinou smrti v dôsledku infekcií, rezistentných na antimikrobiálne látky.

Najčastejším zdrojom nákazy pre človeka je človek, ktorý má takú formu tuberkulózy, pri ktorej vylučuje do prostredia živé baktérie. Sú to prevažne chorí s pľúcnou TBC a baktérie sa nachádzajú v pľúcnom sekréte. Nákaza sa prenáša inhalačnou cestou prípadne kontaktom s infekčným materiálom pri porušení celistvosti kože.

Nástup ochorenia je pozvoľný, príznaky sú spočiatku nenápadné, rozvíjajú sa pomaly a sú dlhotrvajúce. „Hlavný príznakom rozvinutého ochorenia je produktívny kašeľ a vykašliavané spútum predstavuje vysoko infekčný materiál. Ďalšími príznakmi sú chudnutie, slabosť, únava, mierne zvýšenie teploty, nočné potenie. Ak sa ochorenie nelieči, pokročilými neskoršími príznakmi, vedúcimi prípadne až k smrti, sú vykašliavanie až chrlenie krvi, dýchavica až dychové zlyhávanie v dôsledku zničenia a nenávratnej straty pľúcneho tkaniva,“ vysvetľuje docent Joppa.

Možnosti liečby a prognóza

Diagnostický postup pri tuberkulóze sa opiera o dôkladnú anamnézu, zhodnotenie epidemiologickej situácie, klinické vyšetrenie, o zobrazovacie metódy ako RTG prípadne CT vyšetrenie, o mikrobiologické vyšetrenia, endoskopické vyšetrenia, histologické vyšetrenie. Cieľom liečby je vyliečenie chorého, prevencia neskorých následkov a úmrtia, prevencia opakovania choroby a zamedzenie prenosu TBC na osoby, ktoré boli alebo sú v kontakte s chorým.

„Okrem bežných režimových opatrení a správnej výživy sú hlavným prostriedkom liečby lieky – antituberkulotická liečba, ktoré zastavujú rast tuberkulóznych bacilov a usmrcujú ich. Používajú sa vždy v kombinácii. V závislosti od fázy ochorenia a dovtedajšej liečby sa podáva dvoj až päťkombinácia liekov. Pri nekomplikovanom priebehu a disciplinovanom dodržiavaní liečebného režimu trvá liečba najmenej 6 mesiacov. V prípade prerušenia liečby, recidívy ochorenia alebo infekcie kmeňom s rezistenciou na niektoré z liečiv  sa však môže výraznejšie predĺžiť, niekedy aj na viac ako rok alebo dva,“ pripomína prednosta.

Vakcinácia ustúpila

Na Slovensku sa ako plošné očkovanie začala vakcinácia BCG (oslabenou formou mikróbu) v roku 1953, očkovali sa novorodenci najneskôr do šiesteho týždňa veku, preočkovanie negatívnych detí sa redukovalo na revakcináciu v jedenástom roku veku. Mnohými štúdiami sa neskôr ukázala ako neopodstatnená, v roku 2010 bola zrušená a o dva roky neskôr pre dobrú epidemiologickú situáciu bolo celoplošné očkovanie novorodencov ukončené. Neznamená to úplný zánik BCG vakcinácie na Slovensku, očkovanie proti TBC je stále dostupné. Tak ako v minulosti sa aj v súčasnosti naďalej očkujú deti v kontakte s TBC ochorením s negatívnymi výsledkami  a nálezom na röntgene pľúc a tiež novorodenci, prepúšťaní do rodiny so známym výskytom tuberkulózy.

Od roku 1982 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 24. marec za Svetový deň tuberkulózy, jeho cieľom je informovať širokú odbornú i laickú verejnosť o súčasnej situácii vo výskyte TBC a motivovať ju k boju proti tejto chorobe na celom svete.