Ilustračná foto - personál

Prestížny kongres v ortopédii s medzinárodnou účasťou

V Košiciach sa prvý októbrový týždeň konal prestížny Jesenný kongres SOTS 2023. Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť ho organizovala v  spolupráci s Klinikou ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice a LF UPJŠ Košice, Slovenskou lekárskou komorou, SKSaPA a Ligou proti osteoporóze Slovenska, ktorá pomáha pacientom už 25 rokov.

Výmena skúseností slovenských ortopédov v prospech pacienta

Počas dvoch dní si takmer 400 ortopédov, zdravotníckych pracovníkov, odborníkov a firiem, ktorí pracujú v tejto oblasti medicíny, odovzdávali svoje skúsenosti priamo z praxe. Výmena informácií a budovanie networkingu s konečným benefitom pre pacienta patrí podľa riaditeľa UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH medzi najdôležitejšie poslania odborných medicínskych  kongresov. „Považujem za veľmi dôležité vytvárať priestor na vzdelávanie zamestnancov,  aby sa zdravotníci mohli čo najlepšie uplatniť v jednotlivých oblastiach a aby tak nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia vedeli ponúkať aktuálne novinky a osvedčené medicínske postupy pacientom pri ich liečbe,“ uviedol na kongrese.

Vyzdvihol pritom význam jedinečného projektu PACIENTSKA CESTA, ktorý pripravili naši ortopédi, aby umožnili jednoduchý a rýchly návrat pacientov po náhrade bedrového či kolenného kĺbu do bežného života. Prvé skúsenosti pacientov z projektu predstavili kolegovia z kliniky práve na kongrese. „Projekt má obrovské medicínske plusy pre pacienta aj zdravotníkov, ktorí sa oňho starajú a tiež z pohľadu manažmentu je jeho ekonomický prínos nezanedbateľný,“ skonštatoval riaditeľ.

TOP témy kongresu

Prednosta Kliniky ortopédia a traumatológie pohybového ústrojenstva doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. pripomenul, že kongres sa koná pri príležitosti 75. výročia založenia Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, v rámci ktorej vznikla aj klinika. „Od roku 1948 prešla naša klinika obrovským vývojom, či už na poli pedagogickom, vedecko-výskumnom, ale aj liečebnom. Dnes poskytujeme komplexnú starostlivosť o všetky ochorenia a úrazy pohybového aparátu u dospelých aj u detí,“ uviedol prednosta.

Témy kongresu boli preto zamerané na ťažiskové liečebné a vedecko-výskumné aspekty pracoviska. „Je to v prvom rade regeneratívna medicína a jej možnosti aplikácie pri ochoreniach pohybového aparátu. Máme už dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti vďaka úzkej spolupráci so  Združenou tkanivovou bankou. Je to jedinečné, excelentné pracovisko UNLP a Lekárskej fakulty.“

Ďalšou ťažiskovou témou kongresu bola kĺbová endoprotetika, ktorá  sa stala dominantnou operatívou na mnohých ortopedických pracoviskách na Slovensku.  „Neustále túto oblasť zdravotnej starostlivosti o našich pacientov vylepšujeme a skvalitňujeme. Sme hrdí na to, že práve na tomto fóre môžeme prezentovať propacientsky projekt PACIENTSKA CESTA, o ktorom už hovoril riaditeľ UNLP.“

Klinika je zároveň jedným z troch slovenských replantačných centier, ktoré poskytujú nepretržitú replantačnú pohotovosť.  Na kongrese sa preto diskutovalo aj o tejto oblasti, zúčastnili sa na nej najvýznamnejší odborníci SR v oblasti mikrochirurgie a plastickej chirurgie.

Osteoporóza a jej následky

„Stretávame sa s ňou stále, či už je to na ambulanciách, na oddeleniach, preto je veľmi dôležité, vzdelávať sa aj v tejto oblasti. Pozvanie na kongres prijali najvýznamnejší osteológovia zo Slovenska a z ČR, odzneli prednášky ako predchádzať osteoporóze a ako liečiť osteoporotické zlomeniny a najmä, ako im predchádzať,“ konštatoval prednosta.

V spolupráci so sekciou ambulantných ortopédov pripravili v rámci  kongresu aj workshop, zameraný na manažovanie pacienta s osteoporózou. „Snahou je zlepšiť komunikáciu medzi klinickými a ambulantnými ortopédmi, aby sa jednotlivé situácie vyriešili v prospech pacienta,“ skonštatoval docent Lacko.

Veľký záujem bol aj o Fórum mladých ortopédov, ktorý zároveň súťažili o cenu SOTS za najlepšiu prednášku.

Najnovšie postupy ošetrovateľstva v ortopédii

Sekciu sestier viedli PhDr. Marcela Diheneščíková, vedúca sestra Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, MUDr. Ján Pobeha z kliniky a Mgr. Anna Hildebrandová, vedúca sestra Centrálneho operačného traktu a Oddelenia centrálnej sterilizácie a dezinfekcie UNLP. Časť, ktorá bola venovaná sestrám, fyzioterapeutom, masérom a ďalšiemu ošetrovateľskému personálu sa  niesla v duchu myšlienky: pomôcť pacientom postaviť sa po operácii čím skôr na nohy, uľahčí aj prácu zdravotníkom.

Viera Gulová (vľavo)

S najnovšími postupmi ošetrovateľstva v oblasti ortopédie sa podelili kolegovia z UNLP Košice, Univerzitnej nemocnice Bratislava, Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku v Bratislave, a tiež z Ortopedickej nemocnice Speising Viedeň, kde sa identický projekt ako Pacientska cesta realizuje už niekoľko rokov. „Začali sme s týmto postupom pred takmer desiatimi rokmi, má trošku iný názov, ale podstata starostlivosti o pacienta je rovnaká. Dnes to u nás funguje už úplne ako rutina.  Výsledkom je pacient, ktorý veľmi skoro po operácii stojí na svojich nohách a je sebestačný už po pár dňoch. Ak pacienta naučíme, čím skôr sa postarať o seba a pomôcť si v rôznych situáciách, ktoré po endoprotézach kĺbov vznikajú,  tým viac chránime samých seba ako sestry a zdravotníci,“ uviedla Viera Gulová z viedenskej nemocnice, ktorá patrí medzi vedúce ortopedické pracoviská v Európe.

„Som hrdá, že Univerzitná nemocnica v Košiciach je prvou na Slovensku, ktorá tento projekt zavádza. Chcem pritom vyzdvihnúť prístup sestier, fyzioterapeutiek, masérov či nutričných  terapeutov, ktorí majú na realizácii PACIENTSKEJ CESTY veľký podiel. Aj vďaka ich spolupráci a komunikácii s pacientom sa môže nový prístup zdravotnej starostlivosti voči pacientom po totálne endoprotéze kĺbov úspešne realizovať,“ uviedla námestníčka Úseku ošetrovateľstva UNLP Košice PhDr. Alena Kellnerová, MPH.