Ilustračná foto - personál

Rady profesorov v UNLP sa rozšírili, pribudol k nim ortopéd Marek Lacko

Rady profesorov, pôsobiacich v UNLP sa rozšírili o ďalšieho odborníka, ktorý si z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej prevzal najcennejší akademický titul. Je ním prednosta Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Marek Lacko, PhD. Na klinike pracuje od roku 1999, kedy ukončil štúdium medicíny v odbore všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ a vo funkcii prednostu pôsobí od roku 2019.

Profesorovi Lackovi v týchto dňoch blahoželal k získaniu významného akademického titulu riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH: „Vážim si, že môžem privítať v radoch našich odborníkov nového profesora, ktorého cesta k najcennejšiemu akademickému titulu je výsledkom dlhoročnej zodpovednej práce, ktorá je zúročená v prínose pre nemocnicu a najmä jej pacientov v rámci inovatívnych terapeutických postupov.“

Profesor Lacko získal špecializáciu prvého a druhého stupňa v ortopédii na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V rámci odborných stáží, kurzov a výskumných pobytov navštívil Rakúsko, Veľkú Britániu, Nemecko a Taliansko. V klinickej praxi sa zameriava hlavne na primárnu a revíznu kĺbovú endoprotetiku, metódy regeneračnej medicíny a problematiku osteoporózy a jej komplikácií. Viac ako 22-ročné pedagogické skúsenosti zúročuje počas vedenia prednášok a praktických cvičení z predmetov ortopédia, chirurgia a úrazová chirurgia pre študentov 5. a 6. ročníka LF UPJŠ. Je členom skúšobnej komisie pre špecializovanú skúšku v odbore ortopédia na Univerzite Komenského v Bratislave a tiež členom výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. Je autorom alebo spoluautorom vyše 130 vedeckých a odborných publikácií, 3 vedeckých monografií, niekoľkých vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov. V citačných databázach Web of Science a SCOPUS evidujeme viac ako 420 ohlasov na vedeckú prácu profesora Lacka.

V príhovore k 39 novým profesorom vysokých škôl Zuzana Čaputová zdôraznila, že akademický titul profesora znamená záväzok: „Vašou úlohou je prispievať k múdrosti spoločnosti. A múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. A práve vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti.“