Ilustračná foto - personál

Skvalitňujeme starostlivosť o pacientov, nadväzujeme úzku spoluprácu s kľúčovými partnermi

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice v týchto dňoch pristúpila k uzatvoreniu Memoránd o partnerstve a vzájomnej spolupráci s troma zdravotníckymi zariadeniami: s Vysokošpecializovaným odborným ústavom geriatrickým sv. Lukáša, Nemocnicou AGEL Košice-Šaca a Železničnou nemocnicou s poliklinikou. UNLP už požiadala o partnerstvo ďalšie zdravotnícke zariadenia a vzdelávacie inštitúcie na území Košíc. Cieľom memoránd je spojiť sily v prospech pacientov a spoločne im poskytnúť tú najlepšiu odbornú zdravotnú starostlivosť. Každá z nemocníc v okolí sa na niečo špecializuje, zatiaľ čo v inom zdravotníckom zariadení daná špecializácia chýba. Dohodli sme preto, že si budeme vychádzať v ústrety, vzájomne sa dopĺňať a podporovať aj v oblasti krízového manažmentu pri mimoriadnych udalostiach,“ uviedol MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH riaditeľ UNLP Košice.

Potrebu spojiť sily nemocnice pocítili v covide

Podpísanie memoránd je vyvrcholením vynikajúcej spolupráce nemocníc pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prospech obyvateľov celého nášho kraja. Aj nedávne uplynulé dva pandemické roky sú  toho dôkazom. “V krízovej situácii, ako bola pandémia, sme pomáhali s odklonom akútnych necovidových pacientov na internom, neurologickom, či chirurgickom oddelení, aby sme pomohli UNLP zvládnuť nápor covidových pacientov,“ potvrdila význam vzájomnej dohody na úrovni komplexnej zdravotnej starostlivosti riaditeľka Železničnej nemocnice s poliklinikou MUDr. Mária Grüllingová, PhD, MPH.

„Vďaka ústretovosti infektológov UNLP sme sa naučili novú metodiku v liečbe dovtedy nepoznaného Covid-19. Mojím želaním je, aby sme minimálne tak ako dnes, napredovali aj zajtra a naďalej si vymieňali skúsenosti, ktoré pomôžu pacientom,“ povedal PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA. „Chceme pokračovať v spoločných procesoch starostlivosti o pacientov vo vyššom veku, pretože UNLP nemá pracovisko so špecializáciou v oblasti gerontologickej starostlivosti,“ potvrdil riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.

Budú sa spájať v rôznych medicínskych oblastiach

Počas covidových rokov sa nemocnice naučili veľmi úzko spolupracovať pri náročnej starostlivosti o ťažko chorých pacientov. Tieto skúsenosti chcú posunúť na novú profesionálnu úroveň aj v iných medicínskych oblastiach. „UNLP vyjde v ústrety v špičkových medicínskych oblastiach, ako sú neurochirurgia, traumatológia, máme cerebrovaskulárne či endoskopické pracovisko, Transplantačné oddelenie a ďalšie,“ uviedol riaditeľ UNLP Ľ. Beňa.

Naši špecialisti z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, ako jedného z dvoch špecializovaných pracovísk v rámci celého Slovenska, budú UNLP nápomocní pri liečbe termických úrazov,“ povedal generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca, MUDr. Pavol Rusnák, MBA. Nemocnice chcú úzko spolupracovať v diagnostickej a konziliárnej výpomoci, pri prekladoch pacientov, ale aj pri organizovaní a realizácii odborných stáží v jednotlivých medicínskych odboroch.

Intenzívnejšia spolupráca aj medzi UNLP a LF UPJŠ

Spečatená spolupráca medzi nemocnicami sa odrazí aj na skvalitnení vzdelávania novej generácie zdravotníkov a odborníci budú lepšie pripravení do praxe. V tomto smere UNLP zintenzívnila spoluprácu aj s LF UPJŠ. Dekan Lekárskej fakulty prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. zdôraznil, že prioritou je zlepšenie predgraduálneho a postgraduálneho vzdelávania.

„Plánujeme vytvoriť aktívne pracovné skupiny a pravidelne sa stretávať. Pri osobnom stretnutí môžeme vyriešiť rôzne otázky aj v širšom meradle. Je to praktickejšie, ako vymieňať si medzi sebou korešpondenciu. Sme v náročnom období, o to viac si musíme navzájom vychádzať v ústrety,“ skonštatoval riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.