Ilustračná foto - personál

Stabilizačný príspevok

Stabilizačný príspevok - zásadné informácie (PDF, 741 KB)

Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku (PDF, 255 KB)

Vážení zamestnanci – zdravotníci,

po veľmi dlhom schvaľovacom legislatívnom procese, ktorý prebiehal na úrovni MZSR a MFSR, sme ako Váš zamestnávateľ dnešným dňom dostali nasledujúce informácie a pokyny týkajúce sa vyplatenia stabilizačného príspevku (ďalej „SP“):

1. OKRUH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV, KTORÝM MÁ BYŤ SP PO SPLNENÍ PODMIENOK POSKYTNUTÝ
farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra – asistent, zubný asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení

2. OKRUH POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, KTORÝCH ZAMESTNANCOM MÁ BYŤ SP POSKYTNUTÝ
A. nemocnica (všeobecná, špecializovaná), B. liečebňa, C. hospic, D. dom ošetrovateľskej starostlivosti, E. prírodné liečebné kúpele, F. kúpeľná liečebňa, G. zariadenie biomedicínskeho výskumu, H. ambulancia záchrannej zdravotnej služby

3. PODMIENKY POSKYTNUTIA STABILIZAČNÉHO PRÍSPEVKU
Poskytnutiu stabilizačného príspevku predchádza splnenie nasledovných podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne:
a) zamestnanec bol k 22. novembru 2022 a zároveň ku dňu uzatvorenia Dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku v pracovnom pomere v UNLP a neplynie mu výpovedná doba z tohto pracovného pomeru
b) zamestnanec uzatvorí zo zamestnávateľom dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku do 19.12.2022 – dohody doručené po tomto termíne nebudú akceptované

Prosíme všetkých vedúcich zamestnancov jednotlivých pracovísk o súčinnosť pri distribuovaní týchto informácií všetkým zdravotníckym pracovníkom podľa bodu 1. Prosím nezabudnite ani na kolegov, ktorí sú aktuálne PN, MD, RD, neplatenom voľne…

POSTUP ZAMESTNANCOV A ZAMESTNÁVATEĽA V PRÍPADE ZÁUJMU ZAMESTNANCA O PODPÍSANIE DOHODY
1. Zamestnanec si vytlačí (2 krát) a pozorne prečíta (!!!) Dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku, ktorá je v prílohe tohto e-mailu. V samotnej Dohode zamestnanci nájdu takmer všetky odpovede na otázky týkajúce sa vyplatenia príspevku, preto ešte raz vyzývame o pozorné prečítanie si tejto Dohody. Dohodu si môžu zamestnanci vytlačiť aj zo stránky UNLP, kde bude zverejnená. Prosíme vedúcich zamestnancov jednotlivých pracovísk o súčinnosť a vytlačenie (prípadne kopírovanie) týchto vzorov dohôd zamestnancom, ktorí nemajú prístup k tlačiarni/kopírke.
2. Ak zamestnanec spĺňa požiadavky a súhlasí so všetkými podmienkami Dohody, vyplní do nej svoje údaje, kde uvedie svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, pracovnú pozíciu a bankový účet, na ktorý mu chodí mzda (IBAN).
3. Zamestnanec podpísanú Dohodu o poskytnutí SP v dvoch vyhotoveniach doručí zamestnávateľovi nasledujúcimi spôsobmi:

AKO?
a) hromadne – vedúcim zamestnancom za pracovisko, alebo skupinu zamestnancov daného pracoviska (preferovaný spôsob doručenia)
b) jednotlivo
c) v prípade, ak zamestnanec nemá možnosť pristúpiť k uzatvoreniu Dohody so zamestnávateľom jej fyzickým podpisom v mieste výkonu práce, platí, že k uzatvoreniu Dohody dôjde aj doručením zamestnancom podpísanej Dohody poštou alebo prostriedkami diaľkovej (elektronickej) komunikácie, ak takýto písomný prejav vôle zamestnanca dôjde zamestnávateľovi najneskôr dňa 19.12.2022 (odporúčame zasielať tieto dohody na e-mail personalne@unlp.sk)

KAM?
Zamestnanci Rastislavova: Personálny odbor UNLP
Zamestnanci Trieda SNP: zriadené podacie miesto Personálneho odboru v kancelárii riaditeľstva na Triede SNP

KEDY?
Piatok 08:00-15:30 hod
Sobota 08-00-12:00 hod (len na Rastislavovej)
Pondelok 08:00-10:00 hod

ČO POTOM?
Zmluvy pôjdu na podpis riaditeľovi UNLP. Následne bude jedno podpísané vyhotovenie doručené zamestnancovi späť na pracovisko. Personálny odbor zmluvy spracuje a zadá zamestnancom zálohu na mzdu vo výške 2 500 € v zmysle pokynov z MZ SR, ktorá bude zamestnancovi vyplatená najneskôr do 31.12.2022. Zvyšná suma príspevku bude zúčtovaná v januári v mzde za mesiac december 2022. Výška doplatku sa bude odvíjať od toho, či bude vládou schválené oslobodenie príspevku od odvodov, alebo nie.