Ilustračná foto - personál

UNLP a LF UPJŠ výrazne prispievajú k európskemu pokroku starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou

UNLP a LF UPJŠ v Košiciach výrazne participujú na ceste za zdokonalením monitorovania a zlepšovania kvality starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMP) v Európe. Za posledných 4,5 roka sú stálym prispievateľom k iniciatíve v rámci IRENE COST Action (Implementation Research Network in Stroke Care Quality). Kľúčovým bodom tejto iniciatívy bol vývoj stratégie na meranie kvality starostlivosti o pacientov po mozgovej príhode. Úsilie prinieslo ovocie a viedlo východoeurópske krajiny k zavedeniu ich individuálnych národných stratégií v meraní kvality starostlivosti o týchto pacientov.
“Spolu so zástupcami z ďalších 30 krajín stojíme za úspešným príbehom európskej spolupráce pri tvorbe postupov na meranie kvality starostlivosti o pacientov s mozgovou príhodou,” uviedla prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, z Neurologickej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ (na fotografii druhá sprava), členka pracovnej skupiny 188 expertov z 30 európskych krajín, ktorá zabezpečila, aby poznatky z našej nemocnice boli zdieľané a vypočuté pri vývoji medzinárodnej stratégie.

Za výsledkom akcie Implementačnej výskumnej siete kvality starostlivosti o CMP (IRENE COST Action) stoja jej lídri prof. Robert Mikulik (CZ) a prof. Natan Bornstein (IL). Základnými kameňmi iniciatívy boli vzdelávanie a rozvoj zručností. Zaviedlo sa množstvo školiacich programov so zameraním na vedeckú komunikáciu, vizualizáciu údajov v zdravotníctve a praktické zručnosti, ako je napr. skríning dysfágie (porúch prehĺtania). Niekoľko iniciatív bolo zameraných na rehabilitáciu ako dôležitej súčasti na zlepšenie starostlivosti o pacientov po mozgovej príhode.
“Účasťou na významných stretnutiach sme sa zamerali na zlúčenie individuálnych skúseností s kolektívnymi odbornými znalosťami, čím sme zabezpečili, že monitorovacie nástroje starostlivosti o pacientov s mozgovou príhodou budú odrážať skutočné potreby a výzvy tak, ako boli pozorované aj v praxi,” uviedla prof. Gdovinová. “Okrem toho sa naša nemocnica aktívne zúčastňuje na rôznych vedeckých misiách, čo umožňuje mladým výskumníkom komunikovať s uznávanými odborníkmi, rozširovať ich obzory a položiť základy pre inovatívnu spoluprácu.”

Aj vďaka UNLP Slovensko patrí k najväčším prispievateľom do medzinárodného registra RES-Q

V rámci projektu sa naša nemocnica výrazne podieľala na zlepšení registra CMP s cieľom skvalitnenia sledovaných údajov a práve systém sledovania kvality starostlivosti o pacientov s CMP na Slovensku predstavila prof. Zuzana Gdovinová na poslednom stretnutí v Splite, v septembri 2023. Stretnutie v Splite 26. – 27. septembra 2023 bolo stretnutím Implementation Research Network in Stroke Care Quality (IRENE) a komunity zúčastňujúcej sa v European Stroke Organisation EAST. Význam podujatia podčiarkla aj účasť štátneho tajomníka chorvátskeho Ministerstva zdravotníctva prof. Silvia Basica na stretnutí a jeho príhovor k účastníkom.

Vyše 20 vedeckých misií na výchovu mladých výskumníkov

IRENE podnikla 23 vedeckých misií, ktoré vychovávali mladých výskumníkov, najmä z východnej Európy. Ich cieľom bolo odovzdávanie nových zručností a metodológií v liečbe CMP a podpora spolupráce medzi európskymi inštitúciami. Osem jednotlivcov z Poľska, Česka, Slovenska, Chorvátska, Estónska a Grécka dostali príležitosť prezentovať svoj výskum na medzinárodných fórach.
UNLP Košice a LF UPJŠ prevzali v rámci projektu úlohy, ktoré podporovali kooperatívne výskumné projekty, budovali mosty medzi vedomostnými centrami a vytvárali cesty pre zdieľaný pokrok v starostlivosti o prípady CMP. “Formálne trvanie akcie IRENE COST sa síce skončilo, no duch a snaha o dokonalosť v monitorovaní a zlepšovaní starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou žijú ďalej a sľubujú lepšiu budúcnosť pre túto oblasť v celej Európe,” doplnila prof. Gdovinová, ktorá v monitorovacom európskom tíme ostáva naďalej.

The Implementation Research Network in Stroke Care Quality – IRENE, No. CA18118 has been supported by COST European Cooperation in Science and Technology.