Ilustračná foto - personál

UNLP pilotne školí zamestnancov v komunikácii s pacientom

Vedúci zamestnanci Úseku ošetrovateľstva a manažérky dennej zmeny UNLP absolvovali školenie o komunikácii a o etikete a jej nezastupiteľnom význame v zdravotníckom povolaní. Toto školenie sa stretlo s mimoriadnym ohlasom, jednou z jeho tém bola aj agresivita pacientov a spôsoby riešenia konfliktných situácií. Slovné aj fyzické útoky pacientov a ich príbuzných majú stúpajúcu tendenciu a naši zdravotníci im čelia každý deň.
Na pilotnej prednáške sa zúčastnilo vyše 100 zamestnancov. Jej význam ocenila námestníčka Úseku ošetrovateľstva PhDr. Alena Kellnerová, MPH: „Týmto interaktívnym školením s určitou mierou vzájomnej kooperácie chceme rozvíjať kultúru organizácie, pracovať na osobnostnom raste našich zamestnancov, upevňovať ich lojalitu a snažiť sa o dosiahnutie propacientskej orientácie s dôrazom na ľudskú dôstojnosť. Uvedomujeme si totiž, že odborné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a vzdelávanie v tzv. „soft skills“ všetkých zamestnancov sú základom dobrého mena našej organizácie.“

Pracujeme s tým najkrehkejším – ľudským zdravím

Povolanie zdravotníka nie je možné porovnávať s inými profesiami, pracujú totiž s tým najkrehkejším – s ľudským zdravím. Preto je veľmi potrebné vnímať túto profesiu nielen z pohľadu zdravotníka a výkonu práce, ale aj z pohľadu pacienta a empatie k nemu. „Uvedomujeme si, že bez pacientov by sme nemali komu poskytovať zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. A najkrajším ohodnotením pre každého zdravotníckeho pracovníka má byť spokojný pacient,“ hovorí PhDr. Kellnerová.

Dobrý imidž nemocnice sa buduje roky, o dobrú povesť môžeme prísť za jeden deň

Vzťah sa vytvára a udržuje komunikáciou. Zdravotnícky pracovník by mal k pacientovi pristupovať odborne, kultivovane, empaticky a s úctou. Pacient totiž prichádza do neznámeho prostredia, ktoré ho stresuje. „Je na lekárovi a sestre, aby ho zbavili obáv i predsudkov. Pacient má tiež právo na kvalitne realizovaný zdravotný výkon, príjemné prostredie a všetky informácie. Ak si pacienta získame, vráti sa, a to je pre nás dobrá reklama,“ hovorí Ing. JUDr. Tomáš Leveš, MBE, interný školiteľ UNLP a dodáva: „Etiketa zdravotníckeho pracovníka je predpokladom úspechu celého zdravotníckeho zariadenia.“

Spokojnosť na oboch stranách

Základné potreby nemá len pacient, ale aj zdravotnícky pracovník. Pacient potrebuje byť vítaný, cítiť sa dôležitý, hľadá porozumenie a dôveru. Základnými potrebami zdravotníckeho pracovníka sú zasa cítiť sa byť vážený, rešpektovaný a dosiahnuť spoluprácu pacienta, smerujúcu k dodržiavaniu liečby, ktorá povedie k úspešnému výsledku.

Školenie dalo zamestnancom aj odpovede na otázky k aktuálne diskutovanej téme – komunikácia s agresívnym pacientom. „Komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou povolania našich zamestnancov – zdravotníckych, ale aj nezdravotníckych, preto komunikačné školenia plánujeme realizovať pre všetkých našich zamestnancov. Uvedomujeme si totiž, že empatia, zdvorilé správanie, rešpekt a slušnosť sú polovicou úspechu zvládnutia akýchkoľvek problémov,“ dodal MUDr. Ľuboslav Beňa, riaditeľ UNLP Košice.