Ilustračná foto - personál

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

ošetrenie I. kaim

Na klinike sa nachádza 12 štandardných lôžok.

Významné vyšetrovacie a liečebné postupy I. KAIM:

Vykonávanie postupov pracovníkmi I. KAIM v rámci anestetických činností:
• na všetkých operačných sálach monitorovanie koncentrácií anestetických plynov
• target controlled infusion technika totálnej intravenóznej anestézie
• end tidal control techniky inhalačnej anestézie
• relaxometria
• regionálne anestéziologické techniky dospelých – neuraxiálne bloky a bloky pletencov jednorazové a kontinuálne katétrom (možnosť USG navigácie)
• anestéziologické výkony u detí všetkých vekových kategórií (aj novorodencov)
• alternatívne postupy na zabezpečenie dýchacích ciest u pacientov so sťaženou intubáciou
• monitorované anestézie počas MRI vyšetrenia
• anestézia počas výkonov intervenčnej rádiológie, gastroenterológie
• anestézie počas vnútrohrudníkových výkonov s potrebou endobronchiálnej intubácie a vysokofrekvenčnej ventilácie.

Vykonávanie postupov pracovníkmi I. KAIM v rámci intenzívnej liečby kriticky chorých:
• umelá pľúcna ventiláciu s použitím najnovších ventilačných režimov viachladinová ventilácia a odpájacích protokolov vrátane neinvazívnej ventilácie
• vysokofrekvenčná ventilácia
• monitorovanie hemodynamiky, poloinvazívna technika hodnotením artériovej krivky
• kontinuálne monitorovanie saturácie hemoglobínu zmiešanej venóznej krvi
• monitorovanie metabolizmu nepriamou kalorimetriou
• kontinuálna mimotelová eliminačná liečba vrátane citrátovej dialýzy
• monitorovanie hĺbky anestézie pomocou entropie
• punkčná dilatačná tracheotómia
• punkcia a drenáž pleurálnej dutiny
• perkutánna endoskopická gastrostómia
• monitorovanie intrakraniálneho tlaku (intraventrikulárne alebo intraparenchýmové)
• monitorovanie intraabdominálneho tlaku
• diagnostická a liečebná bronchoskópia
• USG prístrojom asistovaná kanylácia centrálnych žíl a iná USG diagnostika (FAST protokol = Focused Assessment with Sonography for Trauma).

Vykonávanie postupov pracovníkmi I. KAIM v rámci algeziologických činností:
• ambulancia pre liečbu chronickej bolesti
• pôrodná analgézia epidurálnym katétrom (PEDA) dostupná 24 hodín
• zavádzanie miechových stimulátorov pre liečbu chronickej neuropatickej bolesti.

Vykonávanie postupov pracovníkmi I. KAIM v rámci činností urgentnej medicíny:
• zriadený tím s vybavením pre akútne zásahy v nemocnici
• intraoseálne podávanie liekov pre akútne situácie.

Príklady špičkového prístrojového vybavenia:
• ventilátory s kontinuálnym monitorovaním ventilačných parametrov vrátane plynov
• sofistikované pacientske monitory na operačných sálach a na posteľovej časti
• monitorovací modul na nepriamu kalorimetriu
• monitorovací modul na kontinuálne monitorovanie zmiešanej venóznej saturácie
• relaxometre
• zariadenie na monitorovanie hemodynamiky hodnotením artériovej krivky
• monitory hĺbky anestézie (entropia, bispektrálny index)
• fibrobronchoskop
• videolaryngoskop
• prístroj na umelú ventiláciu pľúc počas transportu pacienta
• prístroje na dávkovanie liekov pre TIVA (technikou TCI)
• podávanie inhalačnej anestézie technikou end tidal control (ETC)
• transportný USG prístroj s trojakými sondami.