Ilustračná foto - personál

IV. interná klinika

Ilustračná fotka - IV. interná klinika

IV. interná klinika  UNLP a LF UPJŠ Košice poskytuje akútnu aj ambulantnú liečebnú starostlivosť v oblasti celej internej medicíny s užším zameraním sa na oblasti diabetológie a porúch látkovej premeny, kardiológie, angiológie a reumatológie.

Na klinike je spolu 60 lôžok, z toho 8 lôžok intenzívnej starostlivosti a 9 lôžok intermediárnej starostlivosti, na ktorých sú hospitalizované najťažšie akútne stavy v internej medicíne.

Interná medicína.  Na klinike je viacero lekárov so špecializáciou v odbore vnútorné lekárstvo, ktorí poskytujú starostlivosť tak o hospitalizovaných pacientov v rámci IV. internej kliniky, ako aj konziliárnu starostlivosť u pacientov hospitalizovaných na iných klinikách a oddeleniach. V rámci ambulantnej starostlivosti  liečime aj pacientov s najzávažnejšími internými chorobami.

Diabetológia a poruchy látkovej premeny. Na klinike pôsobí 6 špecialistov v tomto odbore, ktorí poskytujú najmodernejšiu starostlivosť v liečbe diabetes mellitus, vrátanie liečby inzulínovou pumpou a glukózovými senzormi najnovšej generácie. Poskytujeme ambulantnú starostlivosť, rovnako  nastavujeme liečbu diabetu aj počas hospitalizácie. IV. interná klinika patrí medzi najlepšie pracoviská v oblasti diabetológie na Slovensku.

Kardiológia a angiológia. Na klinike pôsobia traja lekári so špecializáciou v kardiológii a jedna lekárka so špecializáciou v angiológii, ďalší lekári sú v atestačnej príprave. V rámci práce na JIS riešia najzávažnejšie klinické stavy v týchto oblastiach. V rámci kardiologickej a angiologickej ambulancie sa zameriavajú na diagnostiku a dlhodobú liečbu pacientov.

Reumatológia. Na klinike pôsobia traja špecialisti v tomto odbore, ktorí liečia najzávažnejšie stravy v oblasti reumatológie. Okrem starostlivosti o hospitalizovaných pacientov v rámci dlhodobej starostlivosti na reumatologickej ambulancii podávajú aj biologickú liečbu.

Z ďalších subšpecializácii internej medicíny pracujú na klinike atestovaní lekári v oblasti gastroenterológie, nefrológie, endokrinológie, hematológie imunológie, ktorí poskytujú starostlivosť hospitalizovaným aj ambulantným pacientom v uvedených odboroch.

IV. interná klinika patrí medzi špičkové výskumné pracoviská na Slovensku so zameraním sa na vzťahy medzi diabetom a rozvojom kardiovaskulárnych ochorení. Opakovane získala alebo sa podieľala na výskumných grantoch VEGA, APVV a Ministerstva zdravotníctva SR. Klinika získala ocenenie Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA) a dvaja jej výskumníci sú členmi EXcelentného Tímu pre výskum AteroSklerózY (EXTASY) identifikovaného akreditačnou komisiou MŠMVVŠ SR ako jeden z troch špičkových výskumných tímov v oblasti medicíny na slovenských vysokých školách.