Ilustračná foto - personál

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

kfblr

Úlohou pracoviska rehabilitácie je uplatňovanie preventívnych, diagnostických a liečebných opatrení. Komplexná rehabilitácia je vzájomne previazaný, koordinovaný a cielený proces, ktorého náplňou je čo najviac minimalizovať priame a nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia jedinca. Tým prispievame k jeho prinavráteniu do plnohodnotného života.

Klinika poskytuje modernú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť predovšetkým pacientom s vertebrogénnymi ochoreniami, degeneratívnymi chorobami kostí a kĺbov, reumatickými ochoreniami, s poruchami centrálneho a periférneho nervového systému, po neurochirurgických zákrokoch hlavy a chrbtice, po kardiochirurgických operáciách, poúrazové stavy, po amputáciách na horných a dolných končatinách, po náhradách bedrového a kolenného kĺbu, pacientom s pľúcnymi chorobami, po plastických operáciách a hrudných operáciách, pacientom s inkontinenciou.
Pracovisko disponuje školeným odborným personálom- lekármi, fyzioterapetmi, sestrami, masérmi a inými zdravotníckymi pracovníkmi. Ponúkame širokú škálu fyziatricko- rehabilitačných postupov – všetky postupy myoskeletálnej medicíny, elektroliečba, teploliečba, svetloliečba, hydrokinezioterapia, pohybová liečba, liečebné masáže- klasické, reflexné, manuálnu aj prístrojovú lymfodrenáž, laseroterapia, rázová vlna.

Klinika FBLR využíva v liečbe pacientov najmodernejšie metódy liečebnej telesnej výchovy, reflexné cvičenie podľa Vojtu, NDT Bobath, metódu p. Kabata, SM systém, dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu podľa Kolářa, školu chrbta zameranú na správnu pohybovú životosprávu a ergonomiku pracovných činností, cvičenie vestibulárneho aparátu pri poruchách rovnováhy, cvičenia na liečbu inkontinencie, proprioceptívne neuromuskulárne techniky na zlepšenie koordinácie a stability, orofaciálnu stimulácia pri poruchách reči a hltania. Klinika FBLR poskytuje aj rad platených služieb, medzi ktoré patria: kineziotejping chrbtice a končatín, individuálne McKenzieho cvičenie, individuálne cvičenie SM-systém, plynové injekcie, cvičenia na liečbu inkontinencie, rázová vlna, HIL- vysoko intenzívny laser.

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP Košice má tri časti:

lôžková časť – s 30 lôžkami na l. poschodí. Všetky izby poskytujú pacientom vyšší štandard /samostatné soc. zariadenie, balkón, trezor/. Oddelenie disponuje dvoma novozrekonštruovanými nadštandardnými izbami s polohovateľnou posteľou. Procedúry pre hospitalizovaných pacientov je priamo na lôžkovej časti. V oblasti ošetrovateľstva ponúkame kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť vykonávanú metódou ošetrovateľského procesu.

Izba - vybavenie - klinika fyziatrie
Kúpelňa Klinika fyziatrie

– ambulantná časť – poskytuje služby všetkým ambulantným pacientom. Vstupné vyšetrenia pacientov zabezpečujú odborné ambulancie pracoviska, ktoré indikujú postup rehabilitačnej starostlivosti na základe diagnostiky pacienta.

Ambulancia na klinike fyziatrie

Ambulancie sú umiestnené na prízemí a prvom poschodí XXVIII. pavilónu – Pavilónu zdravia. Pacienti sa objednávajú na vyšetrenie osobne alebo na t.č. 055/615 2089, prípadne 055/615 2085, na základe odporúčania všeobecného lekára alebo špecialistu. Na vyšetrenie je potrebné si priniesť výsledky odborných vyšetrení (neurológa, ortopéda, reumatológa alebo iných špecialistov) a RDG, CT alebo MRI nálezy.

Všetky naše ambulancie sú zamerané na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového systému (chrbtice, kĺbov a svalov končatín) rôznej príčiny,  stavov po úrazoch a  neurologických ochorení pacientov, liečbu detí predškolského a školského veku, dorastu a adolescentov. V liečbe sa využívajú elektroliečebné, teploliečebné, svetloliečebné procedúry, hydrokinezioterapia a v neposlednom rade metódy liečebnej telesnej výchovy.  Liečba je zostavovaná individuálne podľa potrieb pacienta. Ambulancie sa venujú aj liečbe lymfedému rôznej príčiny, ako aj prevencii jeho vzniku, edukácii pacientov vrátane inštruktáže na kompresívnu liečbu pomocou bandážovania alebo iných pomôcok, v nadväznosti na podávanie manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže a zameriavajú sa na špeciálnu pohybovú liečbu. V prípade nedostatočného efektu ambulantnej liečby sú pacienti odporúčaní na pobyt na lôžkovom oddelení.

V liečbe pacientov sa využívajú najmodernejšie metódy liečebnej telesnej výchovy, SM systém, dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu podľa Kolářa, školu chrbta zameranú na správnu pohybovú životosprávu a ergonomiku pracovných činností, cvičenie vestibulárneho aparátu pri poruchách rovnováhy, cvičenia na liečbu inkontinencie, proprioceptívne neuromuskulárne techniky na zlepšenie koordinácie a stability, orofaciálnu stimulácia pri poruchách reči a hltania.

Klinika FBLR poskytuje aj rad platených služieb, medzi ktoré patria: kineziotejping chrbtice a končatín, individuálne McKenzieho cvičenie, individuálne cvičenie SM-systém, plynové injekcie, podávanie rázovej vlny a HIL- lasera.

Predpísané procedúry vykonávajú pracovníci pracoviska na prízemí XXVIII. pavilónu v čase  7.30  – 15.30 hod.