Ilustračná foto - personál

Krvná banka

Medzi najčastejšie výkony na pracovisku aptria predtransfúzne vyšetrenia, vyšetrenia krvnej skupiny, skúška kompatibility, NAT – skríning voľných antierytrocytových aloprotilátok, PAT – priamy antiglobulínový test.

Krvná banka UNLP Košice pracuje v nepretržitej prevádzke a je špecifická tým, že okrem odborných imunohematologických vyšetrení vykonáva aj nákup a expedíciu transfúznych liekov. Pracovisko tvorí laboratórna časť a expedícia transfúznych liekov.

V imunohematologickom laboratóriu sa vykonávajú predtransfúzne vyšetrenia, expedícia vykonáva nákup a zabezpečuje výdaj transfúznych liekov. Hlavnou úlohou je nepretržité zabezpečovanie dostatočného množstva transfúznych liekov pre všetky kliniky a oddelenia UNLP Košice a zmluvné zdravotnícke zariadenia.