Ilustračná foto - personál

Oddelenie liečebnej výživy

Oddelenie liečebnej výživy zabezpečuje poskytovanie fyziologickej a klinickej výživy pre pacientov podľa požiadaviek z jednotlivých oddelení a zároveň zabezpečuje stravovanie pre zamestnancov. Oddelenie liečebnej výživy je metodicky vedené ústavným dietológom a vedúcou nutričnou terapeutkou.

Výživa predstavuje materiálny základ pre existenciu človeka, pre jeho vývin a rast, pre obnovu tkanív a orgánov. Výživa, ktorá sa zaoberá fyziologickými potrebami zdravého človeka je fyziologická. Výživa, ktorej cieľom je zlepšiť zdravotný stav chorého človeka, alebo ho vyliečiť, je liečebná výživa.

Nakoľko veľa ochorení má priamy alebo nepriamy vzťah k výžive, liečebná výživa sa aplikuje u väčšiny pacientov v nemocniciach. Od fyziologickej výživy sa líši v týchto aspektoch:
1. mení sa množstvo energie alebo živín v celodennej potrave
2. mení sa štruktúra, resp. zloženie živín v potrave
3. upravuje sa kuchynské spracovanie potravy
4. využívajú sa nové prípravky najmä tekutej enterálnej výživy, často v kombinácii s parenterálnou výživou, ako aj technické možnosti ich aplikácie.

Takáto komplexná výživa – orálna, enterálna a parenterálna, ktorá aj v najzložitejších zdravotných situáciách zabezpečuje dostatok energie, živín a tekutín, sa nazýva klinická výživa.

Z pohľadu pacienta je hlavným ťažiskom práce nutričných terapeutov edukačná činnosť pacientov a ich rodinných príslušníkov. Informujú o spôsobe stravovania pri danom ochorení, surovinách vhodných na prípravu určenej diéty a technologických postupoch prípravy stravy. Na oddeleniach a klinikách nutriční terapeuti priamo vstupujú do ošetrovateľského procesu konzultáciou o diéte pacienta s ošetrujúcim lekárom. Pri špecifických požiadavkách zostavujú individuálne jedálne lístky a zabezpečujú ich prípravu na Oddelení liečebnej výživy.
Zostavujú jedálne lístky pre pacientov so zreteľom na potrebnú biologickú a energetickú hodnotu stravy, finančné možnosti, technologické vybavenie Oddelenia liečebnej výživy a situáciu v zásobovaní surovinami. Vyhotovujú rozpis surovín a žiadanky na prípravu liečebnej výživy a dohliadajú na správne technologické postupy pri jej príprave. Kontrolujú výdaj stravy v kuchyni a na oddeleniach, a tiež dozerajú na dodržiavanie hygienicko – epidemiologického režimu.

Exaktne je preukázané, že mnoho ochorení má priamy alebo nepriamy vzťah k výžive, a preto má liečebná výživa nezastupiteľné miesto v liečebno-preventívnej starostlivosti a je nevyhnutnou podmienkou úspešnej rekonvalescencie pacientov. Terapia diétou je v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura na vysokej úrovni.