Ilustračná foto - personál

Oddelenie rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód

Oddelenie rádiodiagnosticky a zobrazovacích metód UNLP vzniklo z pôvodnej Kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny po transformácii a oddelení segmentu nukleárnej medicíny pod INMM.

V súčasnosti oddelenie poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore rádiológia v rámci všetkých modalít (okrem konvenčnej angiografie, ktorú zabezpečuje sesterské pracovisko na Triede SNP) pre všetky pracoviská UNLP v areáli na Rastislavovej ulici. Okrem toho poskytujeme niektoré špecializované vyšetrenia pre Východoslovenský onkologický ústav, Detskú fakultnú nemocnicu a v rámci ambulantného režimu aj pre ostatné zdravotnícke zariadenia v Košiciach a okolí.

V prípade niektorých špecializovaných vyšetrení ako aj niektorých intervencií sme jediným pracoviskom v regióne.

Na oddelení prebieha v spolupráci s Klinikou rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ aj časť pregraduálnej výučby medikov, ako aj praktická výučba budúcich rádiologických laborantov študujúcich na Strednej zdravotníckej škole Moyzesova v Košiciach.

Ako súčasť medicínsko-akademického celku univerzitnej nemocnice sa v rámci možností pracovníci oddelenia venujú aj vedecko-publikačnej a prednáškovej činnosti doma aj v zahraničí. Spolupracujeme s ostatnými klinikami a oddeleniami UNLP ako aj s inými pracoviskami na Slovensku, pracovníci sa zapájajú aj do činnosti odborných sekcií Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS.

CT (Počítačová tomografia)

KDE NÁS NÁJDETE:
Vyšetrenie počítačovou tomografiou sa realizuje na prízemí v priestoroch nového urgentu. Vchod do nového urgentu je možný cez „starý chirurgický monoblok“ resp. cez urgentný príjem

PRÍSTROJ:
Vyšetrenie prebieha pomocou 128 radového CT prístroja Siemens Somatom Definition s automatickým redukovaním dávky ionizujúceho žiarenia. Výhodou tohto moderného prístroja je možnosť vyšetrenia váhovo nadlimitných pacientov až do hmotnosti 230 kg. Disponujeme priamym prístupom z Emergency miestnosti ako aj z heliportu.

TYPY VYŠETRENÍ:
V rámci modality vykonávame natívne ako aj kontrastné vyšetrenia s použitím neionizujúcej hypoosmolárnej jódovej kontrastnej látky a to nasledovne:
* CT hlavy (mozog, prínosové dutiny, lebka, tvárové kosti, HRCT spánkovej kosti)
* CT krku (mäkké časti krku z ORL/onkolog. indikácie, medzistavcové platničky krčnej chrbtice z z neurologickej indikácie)
* CT hrudníka (pľúca, mediastínum, HRCT – high resolution CT, hrudný kôš)
* CT brucha a malej panvy (orgány dutiny brušnej a retroperitonea, orgány malej panvy, vylučovacia urografia, enterografia, enteroklýza po zavedení nazojejunálnej sondy, irigografia, driekové platničky z neurolog. indikácie)
* CT skeletu (akákoľvek lokalizácia v rámci traumatologickej resp. ortopedickej indikácie)
* CTA – CT angiografia (supraarotálnych extrakraniálnych tepien, intrakraniálnych tepien mozgu pomocou neuro DSA protokolu, pľúcnice, hrudnej, brušnej aorty, obličkových tepien, tepien horných a dolných končatín), CT venografia (mozgových splavov, kavografia, žíl horných a dolných končatín)
* Špeciálne vyšetrenia (nízko-dávkové low dose pľúc v rámci skríningu rizikových pacientov v spolupráci s Klinikou pneumológie a ftizeológie, low dose urotraktu v rámci dispenzára pacientov urolitiatickej poradne / posúdenie efektu litotrypsie v spolupráci Oddelením urológie)
* Intervencie (radiofrekvenčná ablácia nádorov pečene, obličiek, pľúc; periradikulárna terapia a ozónoterapia – opich miechových nervov driekovej chrbtice, core-cut biopsie orgánov pod CT kontrolou, drenáže abscesov, cýst, hematómov a pod.)

OBJEDNÁVANIE:
Na vyšetrenie sa objednáva v CT evidencii, a to osobne / členom rodiny s dvoma originálmi žiadaniek od lekára – špecialistu, prípadne poštou s priložením žiadaniek a telefonického kontaktu pacienta za účelom oznámenia termínu a vysvetlenia prípravy pred vyšetrením, event. emailom s naskenovanou žiadankou, ktorej originál prinesiete v deň vyšetrenia.

Kontakt:

CT evidencia, Klinika RDG a NM UNLP, Rastislavova 43, Košice 04190

email: rdg@unlp.sk

Zrušenie termínu telefonicky na čísle 055/615 2761 aspoň deň pred plánovaným vyšetrením

 

USG (Ultrasonografia)

USG-URGENT, USG-OBJ /objednaní pacienti/

KDE NÁS NÁJDETE:
Ultrasonografické vyšetrenia sa realizujú na prízemí v priestoroch nového urgentu. Vchod do nového urgentu je možný cez „starý chirurgický monoblok“ resp. cez urgentný príjem

PRÍSTROJE:
Ultrasonografické vyšetrenie s označením URGENT realizujeme jedným z najmodernejších USG prístrojov značky Aloka s podtypom Prosound F75. Tento prístroj sa vyznačuje vysoko kvalitným zobrazením, plnou mobilitou, ukladaním obrázkov a videí v digitálnej kvalite vo formáte DICOM ako aj softvérovou možnosťou vykonania vyšetrenia pomocou kontrastnej látky (CEUS).
Ultrasonografické vyšetrenia s označením USG-OBJ sa vykonáva pomocou USG prístroja značky Esaote s podtypom My Lab Twice 75.

PRE KOHO JE URČENÝ, OBJEDNÁVANIE:
USG-URGENT vyšetrenia sú vykonávané v statimovom režime, bez objednania v rámci urgentnej indikácie z Kliniky úrazovej chirurgie, II. chirurgickej kliniky a Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny a ostatných kliník a oddelení UNLP.
USG-OBJ vyšetrenia sa objednávajú osobne alebo telefonicky na tel. č. 055/615 2776 len na základe žiadanky, ktorá musí byť adekvátne vyplnená a obsahovať adekvátne informácie. Sú určené jednak pre ambulantných pacientov, a jednak pre hospitalizovaných (neakútne stavy ostatných kliník a oddelení). USG vyšetrenie môže indikovať aj všeobecný (praktický) lekár pre dospelých.

TYPY VYŠETRENÍ – USG-URGENT:
*USG brucha a malej panvy (vyšetrenia parenchymatóznych a luminálnych orgánov dutiny brušnej, retroperitonea a malej panvy v rámci akútnej úrazovej resp. chirurgickej anamnézy: pečeň, žlčník, pankreas, slezina, obličky, moč.mechúr, tenké a hrubé črevo, pohrudnicové dutiny)
*USG muskuloskeletálneho systému (svaly a šľachy horných a dolných končatín z traumatologickej indikácie)
*CEUS – Kontrastné USG orgánov dutiny brušnej a retroperitonea (najčastejšie ložiská pečene, obličiek – osobne event. po telefonickom objednaní na tel.č. 055/615 2796 špeciálnou kontrastnou látkou obsahujúcou mikrobubliny plynu

TYPY VYŠETRENÍ – USG-OBJ:
*USG brucha a malej panvy (vyšetrenia parenchymatóznych a luminálnych orgánov dutiny brušnej, retroperitonea a malej panvy mimo urgentných stavov)
*USG krku a mäkkých častí (slinné žľazy, štítna žľaza, mäkké častí kože a podkožia)
*USG periférnych lymfatických uzlín (krku, pazúch, slabín)
*USG prsníkov
*USG Doppler ciev (arteriálneho a venózneho systému horných a dolných končatín, renálnych tepien, extrakraniálnych tepien vrátane oftalmických artérií)
*USG muskuloskeletálneho systému (vyšetrenie kĺbov, šliach, svalov indikované ortopédom, lekárom pracovného lekárstva)
*USG navigované intervencie – predovšetkým punkcie Bakerových cýst, biopsie povrchových ložísk a pod. – objednávanie výlučne priamo indikujúcim lekárov cestou konzultácie indikujúce lekára a rádiológa

 

RTG (röntgen, skiagrafia) a SKIASKOPIA

KDE NÁS NÁJDETE:
Skiagrafické (RTG) a skiaskopické vyšetrenia sa realizujú na prízemí v priestoroch nového urgentu. Vchod do nového urgentu je možný cez „starý chirurgický monoblok“ resp. cez urgentný príjem, viď mapka
Samostatné dedikované pracoviská sú na VI. (interná klinika), XI. (pľúcna klinika), XVIII. (neurologické oddelenie) pavilóne – vyšetrujú sa nimi len hospitalizovaní pacienti resp. pacienti z pracovísk UNLP, nie sú určené ambulantným pacientom mimo UNLP.
Dedikovaný RTG prístroj je aj súčasťou Emergency miestnosti pre polytraumatických pacientov.
Prevádzka všetkých oddelení je plne digitalizovaná.

PRÍSTROJE:
Röntgenové skiagrafické vyšetrenie ambulantných pacientov ako aj pacientov v rámci nového urgentu a chrirugického monobloku vykonávame pomocou priamo digitalizovaného skiagrafu značky Siemens s podytpom Ysio. Jeho výhodou je automatická korekcia použitej dávky ionizujúceho žiarenia ako aj možnosť vyšetrenia imobilných pacientov.
Na ostatných pavilónoch sa pracuje na najnovších priamo digitalizovaných prístrojoch značky FUJI
Mobilný RTG prístroj značky Siemens s podtypom MOBILETT MIRA ako aj viaceré mobilné RTG prístroje značky FUJI sa používajú na snímkovanie pacientov pri lôžku, ktorých zdravotný stav nedovoľuje presun na skiagrafické pracovisko o stacionárnym röntgenom.
RTG laboranti nášho oddelenia obslujú aj RTG prístroje používané na operačných sálach (tzv. „C-ramená“)
Skiaskopické vyšetrenie realizujeme pomocou priamo digitalizovanej skiaskopickej sklopnej steny značky Siemens s podtypom AXIOM Luminos dRF.

PRE KOHO JE URČENÉ:
RTG: Pre všetkých pacientov nemocničných ambulancií (akákoľvek poisťovňa) a periférnych súkromných ambulancií s indikáciou od praktických lekárov pre dospelých ako aj špecialistov
SKIASKOPIA: Pre všetkých nemocničných a ambulantných pacientov bez limitácie typu poisťovne

OBJEDNÁVANIE:
RTG: Na röntgenové vyšetrenie sa neobjednáva, je realizované po zaevidovaní pri okienku RTG evidencie.
SKIASKOPIA: Objednanie osobne / členom rodiny (indikujúcim lekárom) pri okienku RTG evidencie event. telefonicky na čísle 055/ 615 2794 len na základe žiadanky, ktorá musí byť adekvátne vyplnená a obsahovať adekvátne informácie – indikáciu a objednanie posudzuje a schvaľuje lekár-rádiológ. Pacientovi bude vysvetlená príprava pred vyšetrením.

TYPY VYŠETRENÍ:
*RTG hrudníka, brucha a skeletu v akéjkoľvek lokalizácii (lebka, chrbtica, panva, horné a dolné končatiny) v štandardných a špeciálnych projekciách podľa indikácie odosielajúceho lekára
*RTG fistulografia (v spolupráci s II. Chirurgickou klinikou, len na základne objednania indikujúcim lekárom v rámci konzultácie rádiológa)
*SKIASKOPIA: detská irigografia, pasáž pažerákom, horným a dolným gastrointestinálnym traktom u detí (v spolupráci s Klinikou detí a dorastu) a dospelých; dynamické vyšetrenie pohyblivosti bránic pri podozrení na parézu. Indikáciu a objednanie posudzuje a schvaľuje lekár-rádiológ, detskí pacienti musia byť objednaní priamo u konkrétneho rádiológa, ktorý sa vyšetrovaniu detí venuje.

 

MR / MRI (magnetická rezonancia - Magnetic Resonance Imaging)

KDE NÁS NÁJDETE:
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou vykonávame v pavilóne III. (mimo budovy nového urgentu), viď mapka

PRÍSTROJ:
Od roku 2023 slúži pacientom UNLP najmodernejšia magnetická rezonancia MAGNETOM Sola. Disponuje najkomplexnejšou technickou výbavou na báze umelej inteligencie na Slovensku. Prednosťou MR prístroja o sile 1,5 Tesla je jedinečná technológia BioMatrix, ktorá sa plne prispôsobuje individuálnym parametrom vyšetrovaného pacienta.

Vďaka vysokej kvalite obrazu je MR diagnostika presnejšia, dochádza k zníženiu počtu opakovaných skenov a skracuje sa čas potrebný na vyšetrenie pacienta. Pokroková diagnostická platforma syngo.via na báze umelej inteligencie umocňuje prínos prístroja v oblasti precíznej medicíny a klinického rozhodovania.

Vďaka unikátnemu softvéru Smart Remote Services (SRS)  dokážu špecialisti na diaľku monitorovať kľúčové parametre prístroja v reálnom čase. Navyše služba teamplay Fleet umožňuje komfortné manažovanie prevádzky prístroja, a to aj priamo z mobilného zariadenia.

PRE KOHO JE URČENÁ:
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou slúži ako pre hospitalizovaných, tak aj pre ambulantných pacientov s váhovým limitom do 240 kg. Vyšetrenia realizujeme v natívnom resp. kontrastnom zobrazení s použitím gadolíniovej kontrastnej látky.

OBJEDNÁVANIE:
Objednávanie pacientov osobne v evidencii magnetickej rezonancie, poštou na adrese: Magnetická rezonancia III. pavilón, UNLP, Rastislavova 43, Košice 041 90, event. Nutné priložiť telefonický kontakt pacienta pre vysvetlenie prípravy, resp. možných kontraindikácii vyšetrenia (kovové implantáty, kardiostimulátory, kochleárne implantáty, endoprotézy a pod.).

TYPY VYŠETRENÍ:

MR vyšetrenia hlavy a krku:

 • MR vyšetrenia mozgu a neuroštruktúr, vrátane komplexných a cielených multiparametrických protokolov a volumetrie pre zobrazovanie nádorov, neurodegeneratívnych ochorení a pod.
 • MR vyšetrenia tváre a krku, vrátane zobrazovania temporomandibulárnych kĺbov
 • MR vyšetrenie očníc
 • MR angiografia mozgovej cirkulácie

MR vyšetrenia kĺbov a mäkkých tkanív: 

 • MR vyšetrenia veľkých kĺbov vo všetkých indikáciách
 • MR vyšetrenia zápästia a iné cielené vyšetrenia kostrovo-svalového aparátu z rôznych indikácií

MR vyšetrenia v oblasti brucha: 

 • Špecifické MR vyšetrenia dedikovanými protokolmi pre zobrazovanie pečene, žlčového systému a pankreasu a ostatných brušných orgánov
 • MR enterografia

MR vyšetrenia panvy: 

 • MR vyšetrenie ženského vnútorného genitálu z celého spektra indikácií
 • Multiparametrické MR vyšetrenie prostaty
 • MR vyšetrenia konečníka

MR vyšetrenia chrbtice: 

 • MR vyšetrenia všetkých úsekov chrbtice v celom spektre ortopedických, traumatických aj neurologických indikácií