Ilustračná foto - personál

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura ( ÚLaKM UNLP Košice), pracovisko Rastislavova 43 poskytuje komplexnú mikrobiologickú diagnostiku infekčných ochorení a kontinuálne rozširuje diagnostické možnosti infekčných ochorení aktualizáciou moderných diagnostických metód a prístrojového vybavenia v súlade s  trendmi modernej medicíny.

História súčasného interdisciplinárneho komplementu Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a UPJŠ LF sa začala 1.mája 1986, kedy vzniklo Oddelenie klinickej mikrobiológie na Šrobárovej 2. Od roku 2006 sa toto pracovisko stáva súčasťou Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie UNLP a UPJŠ LF Košice. Diagnostická časť ÚLaKM UNLP Košice bola v septembri 2014 presťahovaná na pracovisko Rastislavova 43 a nachádza sa v priestoroch VII. pavilónu na prízemí a na I. poschodí budovy.

Diagnostická činnosť:

Na bakteriologickom úseku sa venuje priamej diagnostike aeróbnych i anaeróbnych pôvodcov klinických, respiračných, urogenitálnych, urologických a gastrointestinálnych infekcií u hospitalizovaných pacientov v UNLP Košice a u pacientov vyšetrených vo vybraných ambulanciách UNLP Košice. Pravidelne monitoruje bakteriálne osídlenie pacientov hospitalizovaných na intenzivistických lôžkach a u imunokompromitovaných pacientov. Stanovuje pôvodcov infekčných ochorení s následným určením citlivosti na antimikrobiálne preparáty metodikami stanovenia MIC( minimálna inhibičná koncentrácia), diskovou difúznou metódou a gradientovou metódou( E-testy). V úzkej spolupráci s Oddelením nemocničnej hygieny a epidemiológie UNLP Košice (ONHaE) realizuje vyšetrenia zamerané na diagnostiku nozokomiálnych nákaz, monitoruje výskyt karbapenemáza-produkujúcich Enterobacterales (skríning CRE) v UNLP Košice, vyšetruje stery z nemocničného prostredia. Pracovisko vykonáva diagnostiku parazitárnych nákaz priamym i nepriamym dôkazom.

Na mykologickom úseku vyšetruje prítomnosť kvasiniek a vláknitých húb v biologických vzorkách, vrátanie určenía citlivostina antimykotiká.

Na imunosérologickom úseku poskytuje široké spektrum vyšetrení zameraných na priamy a nepriamy dôkaz infekčných pôvodcov. Moderné prístrojové vybavenie umožňuje priamu diagnostiku vybraných vírusových infekcií použitím najnovších molekulárno – biologických metód, vrátane RT-PCR SARS CoV-2 . ÚLaKM UNLP Košice je súčasťou transplantačného tímu UNLP Košice, podieľa sa na vyšetrovaní darcov orgánov.

Vedecko-výskumná činnosť Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie UNLP  a  sa orientuje:

1. na štúdium faktorov virulencie klinicky významných izolátov E. coli na génovej úrovni a na základe ich fenotypových prejavov
2. na zisťovanie genetickej podstaty rezistencie proti antibakteriálnym látkam, s osobitným zameraním na cirkuláciu epidemiologicky významných génov, kódujúcich produkciu ß-laktamáz s rozšíreným spektrom účinku (ESBL) pri vybraných rodoch gramnegatívnych baktérií, izolovaných od pacientov v nemocničnom prostredí
3. v súčinnosti s Klinikou infektológie a cestovnej medicíny UNLP a UPJŠ LF na zavedenie moderných postupov pri laboratórnej diagnostike hypervirulentných kmeňov Clostridioidesdifficile, pôvodcu závažných nozokomiálnych hnačiek v rámci projektu MŠaSR TRANSFEC „Faktory efektivity fekálnej transplantácie pri kolitíde spôsobenej Clostridioidesdifficile.
4. v súčinnosti s Ústavom lekárskej fyziológie UPJŠ LF na zavedenie vysokorýchlostnej metódy PCR NexGen pre laboratórnu diagnostiku Covid-19 a iných pôvodcov vírusových infekcií v rámci projektu MŠaSRNFP313010ASX1 „Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónii vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia“

Laboratóriá:

Laboratórium pre klinické infekcie
tel.: 055 615 2404

Laboratórium pre respiračné, gynekologické, neonatologické, onkohematologické infekcie
tel.:055 615 2406

Laboratórium pre močové, črevné infekcie
tel.:055 615 2403

Laboratórium imunosérologické a diagnostika Covid
tel.:055 615 2401