Ilustračná foto - personál

Linka nádeje

Pravidlá používania krízovej Linky nádeje

Kto tvorí Linku nádeje

Linku nádeje tvorí tím psychológov a klinických psychológov pracujúcich na I. psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Na čo slúži Linka nádeje

Volajúcim poskytujeme psychologickú podporu a poradenstvo v krízových situáciách formou telefonického rozhovoru. Nie sme náhradou profesionálnej zdravotnej starostlivosti, psychiatrickej starostlivosti, psychoterapie alebo terapie iného druhu. Neposkytujeme finančné, právne, sociálne ani žiadne iné poradenstvo. Linka nádeje neslúži na dištančnú liečbu pretrvávajúcich duševných problémov. Ak máte dlhodobé zdravotné alebo psychické ťažkosti, na Linke nádeje vás vieme vypočuť, podporiť a odporučiť vám v prípade nutnosti, na akého špecialistu sa môžete v rámci nášho zdravotného systému obrátiť.

Vaša bezpečnosť je dôležitá, a preto ak ste vy alebo niekto vo vašom okolí v bezprostrednom ohrození zdravia alebo života, kontaktuje číslo 112.

Zásady pre pracovníkov aj volajúcich

Mlčanlivosť

Z profesionálneho hľadiska sme povinní zachovať mlčanlivosť o informáciách, ktoré nám v rámci rozhovorov poskytnete. Porušením mlčanlivosti nie je zdieľanie informácií a skúseností medzi pracovníkmi Linky nádeje za účelom konzultácie, supervízie a zlepšovania ponúkaných služieb. Zásada mlčanlivosti sa nevzťahuje na situácie bezprostredného ohrozenia života a zdravia vás, vášho okolia alebo informácií týkajúcich sa trestných činov, voči ktorým máme ohlasovaciu povinnosť podľa zákona.

Anonymita

Rozhovory, ktoré s vami vedieme, sú anonymné. Pracovníci na Linke nádeje nepotrebujú poznať vašu identitu, kým nie je bezprostredne ohrozený váš život a zdravie. Ak pracovníci vyhodnotia, že sa nachádzate vy alebo vaši blízki v stave akútneho ohrozenia života a zdravia, v tom prípade sa vás budú pýtať na vaše osobné údaje, aby vedeli zabezpečiť potrebnú pomoc (privolanie RZP a pod.).

Jediný údaj, ktorý máme pri telefonáte k dispozícii, je vaše telefónne číslo, narábame s ním v súlade s ochranou osobných údajov, nikde ho nazálohujeme. Z rozhovoru sa robí krátky písomný záznam pre účely štatistiky, ktorý neobsahuje žiadne osobné a iné identifikačné údaje (okrem spomínaných život ohrozujúcich situácií).

Profesionáli na Linke nádeje majú právo neposkytovať svoje osobné údaje a udržiavať svoju identitu v anonymite počas prebiehajúcej krízovej psychologickej pomoci.

Zodpovednosť

Úlohou pracovníkov na Linke nádeje je vypočuť a upokojiť volajúcich v kríze, takisto poskytujú všeobecné rady a odporúčania pre volajúcich ohľadom rôznych psychických problémov. Môžu sa na nich obrátiť takisto príbuzní a známi ľudí, ktorí prežívajú náročné chvíle a potrebujú vedieť, ako im pomôcť, prípadne získať podporu pre seba. Pri spoločnej komunikácii však volajúci neprestávajú niesť zodpovednosť za svoje kroky.

Vzájomný rešpekt a slušnosť

Pracovníci na Linke nádeje sa správajú s rešpektom a slušne voči všetkým volajúcim bez rozdielu. Ich vzájomná komunikácia prebieha s rešpektom na vekové, rodové, zdravotné, sociálno-ekonomické, kultúrne, duchovné, aj etnické pomery volajúcich. Na druhej strane očakávajú rovnaký rešpekt a slušnosť aj zo strany volajúcich.

Svedomie

Pracovníci aj volajúci majú právo na uplatnenie výhrady svedomia, na ukončenie komunikácie z osobných dôvodov, či z dôvodu konfliktu záujmov. Ak akúkoľvek výhradu uplatňujú pracovníci, sú povinní volajúcich o tom vopred informovať.

Ochrana voči zneužívaniu Linky nádeje

Pracovníci na Linke nádeje majú právo ukončiť hovor, ak vyhodnotia, že volajúci linku zneužívajú a tým zamedzujú prístup k telefonátu ľuďom, ktorí skutočne môžu byť v akútnej kríze.

Čo je považované za zneužívanie Linky nádeje

  • Telefonáty zahrňajúce vyhráženie, posmešky, obťažovanie, nadávanie alebo iné nevhodné zneužívanie pracovníkov.
  • Predstieranie alebo pokus predstierať inú konkrétnu osobu alebo identitu.
  • Nerešpektovanie účelu linky a vyžadovanie si neprofesionálnych služieb, ktoré nepatria pod krízovú psychologickú pomoc.
  • Pokusy zasahovať do riadneho fungovania linky (prezváňanie, prepájanie telefonátov, opakované telefonovanie aj po tom, čo pracovník upozorní na zneužívanie a ukončí hovor a pod.).