Ilustračná foto - personál

I. interná klinika

Ilustračná foto - personál

I. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a UPJŠ LF poskytuje komplexnú liečebnú a preventívnu starostlivosť v rámci celej internej medicíny s užšou profilizáciou v odboroch endokrinológia, diabetológia a metabolizmus, gastroenterológia a hepatológia, kardiológia a reumatológia.

Počet lôžok na oddelení je 92, z toho 5 je nadštandardných.

Endokrinológia: Klinika poskytuje kompletnú diagnostiku a liečbu endokrinných ochorení a je centrom pre liečbu rastovým hormónom v dospelosti, centrom pre diagnostiku a terapiu ochorení nadobličiek. V problematike ochorení nadobličiek spolupracuje s NIH Bethesda (USA). Pracovisko zabezpečuje kompletnú hormonálnu diagnostiku sekundárnej hypertenzie. V ambulantnej endokrinologickej praxi sa intenzívne zaoberá endokrinnými príčinami porúch menštruačného cyklu a infertility ale aj uzlovou strumou a nádormi štítnej žľazy.

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy: Klinika zabezpečuje diagnostiku a liečbu pacientov s diabetom 1. a 2. typu a diagnostiku a liečbu chronických diabetických komplikácií. Od roku 1999 je pracovisko centrom pre liečbu inzulínovými pumpami – zabezpečuje pravidelné meranie parametrov kompenzácie diabetu, kontakt pacienta s lekárom počas 24 hodín a lôžkové zázemie pre prípad urgentnej hospitalizácie. Pracovisko disponuje možnosťou kontinuálneho sledovania glykémií glukózovým senzorom. Dôležitou činnosťou centra je liečba gestačného diabetu a liečba tehotných s diabetom 1. typu. Pracovisko sa venuje diferenciálnej diagnostike hypoglykémií, endokrinným nádorom pankreasu a gastrointestinálneho traktu a následnej liečbe v spolupráci s I. chirurgickou klinikou. Od roku 2013 je súčasťou kliniky Centrum pre domácu parenterálnu a enterálnu výživu. Enterálna výživa je zabezpečovaná Oddelením liečebnej výživy, s ktorým naše pracovisko úzko spolupracuje.

Kardiológia: Pracovisko realizuje komplexnú neinvazívnu diagnostiku v kardiológii (echokardiografia vrátane transezofágovej, záťažová elektrokardiografia, transezofágová stimulácia, špeciálne počítačové EKG metodiky, ambulantné monitorovanie EKG a krvného tlaku, test na naklonenej rovine). Klinika je implantačným centrom jedno a dvojdutinových kardiostimulátorov a systémov pre kardiálnu resynchronizačnú liečbu. Starostlivosť o akútne stavy je zabezpečená na modernej Koronárnej a arytmologickej jednotke.
V ambulantnej časti klinika zabezpečuje komplexnú diagnostiku a manažment kardiologických pacientov. V užšej špecializácii sa zameriava prevažne na chronické srdcové zlyhávanie, hypertenziu a fibriláciu predsiení. Klinika dlhodobo spolupracuje s Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny v oblasti nukleárnej kardiológie podieľaním sa na vykonávaní záťažovej scintigrafie myokardu.

Reumatológia: Klinika sa špecializuje hlavne na akútne stavy pri systémových ochoreniach spojiva a je centrom pre biologickú liečbu rezistentných zápalových reumatických chorôb a centrom pre liečbu digitálnych ulcerácií pri systémovej skleróze.

Centrum preventívnej a športovej medicíny: Patrí medzi prvé pracoviská svojho druhu v Slovenskej republike. Pozostáva z ambulancie športovej medicíny, ktoré je akreditovaným pracoviskom pre komplexné prehliadky športovcov vrátane spiroergometrického vyšetrenia. Komplexnosť je zabezpečená prítomnosťou ortopéda a traumatológa. Súčasťou je ambulancia psychológa so zabezpečením vyšetrení a intervencií v odboroch klinickej a dopravnej psychológie.