Ilustračná foto - personál

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

klinika orl, operácia, zákrok

Klinika je jedným z koncových pracovísk v odbore otorinolaryngológia na Slovensku. Poskytuje komplexnú zdravotnú  starostlivosť o pacientov s chorobami hlavy a krku formou ambulantnej starostlivosti, jednodňovej chirurgie a formou hospitalizácie. Zabezpečuje aj nepretržitú ústavnú pohotovostnú službu.
Zdravotnú starostlivosť poskytuje dospelým aj detským pacientom. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje na dvoch všeobecných ORL ambulanciách a v piatich špecializovaných ambulanciách.

Pracovníci kliniky vykonávajú komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov s chorobami uší, poruchou sluchu, poruchou rovnováhy, chorobami nosa a prínosových dutín, chorobami slzných ciest, slinných žliaz, štítnej žľazy i hrtana. Foniatrická ambulancia sa zaoberá funkčnými poruchami hlasu a korekciou porúch sluchu naslúchacími aparátmi. Klinika realizuje diagnostiku tumorov mostomozočkového uhla a jej súčasťou je aj centrum kochleárnej implantácie.

Chirurgická a nechirurgická zdravotná starostlivosť, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu je realizovaná na lôžkovom oddelení, ktoré má 15 lôžok. Detskí pacienti sú hospitalizovaní v doprovode rodiča alebo zákonného zástupcu. Operácie sa vykonávajú na dvoch plne vybavených operačných sálach. Časť operačných výkonov realizujú odborníci v rámci jednodňovej chirurgie v celkovej alebo lokálnej anestézii (frenulotómie, adenotómie, myringotómie, inzercia ventilačnej trubičky a podobne).
Z chirurgických výkonov sa na klinike realizujú: adenotómie, tonzilektómie, operácie uší – sanačné a tympanoplastické operácie, implantačný program – kochleárne implantácie, implantácie Bonebridge, Soundbridge, BAHA, operácie nosa a PND – septoplastiky, turbinoplastiky, FESS – funkčné endoskopické operácie nosa a PND, operácie nádorov nosa a PND endoskopicky a z vonkajšieho prístupu, operácie rinolikvorey (výtoku mozgomiešneho moku z nosa). V spolupráci s Neurochirurgickou klinikou sa podieľame na operáciách hypofýzy, mediálnej a laterálnej lebečnej bázy. Vykonávame endoskopické operácie na slzných cestách – DCRS. Rovnako vykonávame operácie štítnej žľazy, slinných žliaz, benígnych lézií hrtana, nádorov hrtana a krku, ako aj operácie lymfatických uzlín. Na klinike sa vykonáva dôsledná diagnostika a liečba chorôb ucha.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, ako vzdelávacie pracovisko, je súčasťou LF UPJŠ, a venuje sa pregraduálnej (študenti všeobecného a zubného lekárstva) aj postgraduálnej výučbe (lekári v špecializačnej príprave v odbore otorinolaryngológia). Je jedným zo štyroch akreditovaných školiacich pracovísk na Slovensku, ktoré umožňuje absolvovať povinný dvojročný predatestačný pobyt rezidentov a vykonať špecializačnú skúšku v odbore Otorinolaryngológia. V spolupráci so SZU je školiacim pracoviskom v certifikovanej pracovnej činnosti Audiometria. Zamestnanci  kliniky publikujú svoje skúsenosti a výsledky svojich vedeckých prác v odborných časopisoch a prednášajú na domácich a zahraničných konferenciách.