Ilustračná foto - personál

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

klinika orl, operácia, zákrok

Klinika ORL a CHHaK UNLP a LF UPJŠ v Košiciach je jedným z koncových pracovísk v odbore otorinolaryngológia na Slovensku. Sídli v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura na Tr. SNP 1 v Košiciach.

Klinika ORL a CHHaK poskytuje komplexnú zdravotnú  starostlivosť o pacientov s chorobami hlavy a krku formou ambulantnej starostlivosti, formou jednodňovej chirurgie (JAS)  a formou hospitalizácie. Zabezpečuje aj nepretržitú ústavnú pohotovostnú službu.

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme dospelým aj detským pacientom. Ambulantná zdravotná starostlivosť je zabezpečená na dvoch všeobecných  ORL ambulanciách a v piatich špecializovaných ambulanciách.

Pracovníci kliniky ORL a CHHaK vykonávajú komplexnú diagnostickú a liečebnú činnosť u pacientov s chorobami uší, poruchou sluchu, poruchou rovnováhy, chorobami nosa a prínosových dutín,  chorobami slzných ciest, slinných žliaz, štítnej žľazy, chorobami hrtana, poruchami prehĺtania, chirurgickou liečbou chrápania a obštrukčného spánkového apnoe. Foniatrická ambulancia sa zaoberá funkčnými poruchami hlasu, korekciou porúch sluchu naslúchacimi aparátmi. Realizujeme diagnostiku tumorov mostomozočkového uhla.  Súčasťou kliniky je aj centrum kochleárnej implantácie.

Chirurgická a nechirurgická zdravotná starostlivosť, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu je realizovaná na lôžkovom oddelení, ktoré disponuje 19 lôžkami. Detskí pacienti sú samozrejme hospitalizovaní v doprovode rodiča alebo zákonného zástupcu. Operácie sa vykonávajú na dvoch plne vybavených operačných sálach. Časť operačných výkonov realizujeme aj v rámci jednodňovej chirurgie – JAS  v celkovej alebo lokálnej anestézii ( frenulotómie, adenotómie, myringotomie, inzercia ventilačnej trubičky a podobne). Z chirurgických výkonov sa na Klinike ORL a CHHaK realizujú: adenotómie, tonzilektómie, operácie úší – sanačné a tympanoplastické operácie,  implantačný program – kochleárne implantácie, implantácie Bonebridge, Soundbridge, BAHA, operácie nosa a PND – septoplastiky, turbinoplastiky, FESS – funkčné endoskopické operácie nosa a PND, operácie nádorov nosa a PND endoskopicky a z vonkajšieho prístupu, operácie rinolikvorey ( výtoku mozgomiešneho moku z nosa), v spolupráci s neurochirurgickou klinikou sa podieľame na operáciach hypofýzy, mediálnej a laterálnej lebečnej bázy. Vykonávame endoskopické operácie na slzných cestách – DCRS.  Rovnako vykonávame operácie štítnej žlazy, slinných žliaz, benígnych lézii hrtana, nádorov hrtana a krku, operácie lymfatických uzlín,

Klinika ORL a CHHaK ako vzdelávacie pracovisko , ktoré je súčasťou LF UPJŠ,  sa venuje pregraduálnej  (študenti  všeobecného a zubného lekárstva)  aj postgraduálnej výučbe ( lekári v špecializačnej príprave v odbore otorinolaryngológia). Je jedným zo štyroch akreditovaných školiacich pracovísk na Slovensku, umožňujúcich absolvovať povinný predatestačný pobyt rezidentov a vykonať špecializačnú skúšku v odbore Otorinolaryngológia. Zamestnanci  Kliniky ORL a CHHaK  publikujú svoje skúsenosti a výsledky svojich vedeckých prác  v odborných časopisoch a prednášajú na domácich a zahraničných odborných podujatiach.