Ilustračná foto - personál

Centrálny operačný trakt a Oddelenie centrálnej sterilizácie a dezinfekcie

Pracovisko pozostáva z troch oddelení:
Centrálny operačný trakt – Trieda SNP 1
Centrálna sterilizácia – Trieda SNP 1 a Rastislavova 43
Dezinfekčná stanica –  Trieda SNP 1 a Rastislavova 43

Centrálny operačný trakt
je samostatné oddelenie, kde sa vykonávajú vysokošpecializované operačné výkony. Do prevádzky bolo uvedené v roku 1982. V súčasnosti má 16 operačných sál, ktoré svojím vybavením a technológiami dosahujú štandard vyspelých európskych krajín. Oddelenie poskytuje široký priestor na rozvoj chirurgických odborov a je zároveň súčasťou vzdelávacej základne LF UPJŠ. Aj preto je väčšina sál vybavených predprípravou na jednoduché pripojenie digitálneho kamerového systému na online prenosy operácií v HD kvalite.
Za rok 2019 sa na centrálnych operačných sálach vykonalo 8 831 operačných výkonov, a aj napriek pandémii ich počet výraznejšie neklesol. V oboch pandemických rokoch chirurgické tímy UNLP vykonali spolu vyše 14 300 operačných výkonov.

COT sa nachádza v lôžkovom monobloku na Triede SNP 1 na 0. a 1. poschodí.

Organizačné členenie:
Na 1. poschodí sa nachádza 12 operačných sál, ktoré sú rozdelené na aseptickú a superaseptickú časť.
Aseptická časť pozostáva z ORL operačnej sály, 3 chirurgických operačných sál, gynekologickej operačnej sály, 1 urologickej a 1 očnej operačnej sály. Súčasťou superaseptickej časti sú 2 ortopedické sály a 3 neurochirurgické sály.
Na prízemí je septická operačná sála určená pre infikované rany, 1 urgentná operačná sála, ortopedická operačná sála pre menšie zákroky a stomatochirurgická operačná sála. Súčasťou COT je zobúdzacia izba na oboch poschodiach.

Tel.: 055 / 640 2835
E-mail:
cot.snp@unlp.sk

Centrálna sterilizácia
Oddelenie centrálnej sterilizácie a dezinfekcie je centralizované pracovisko UNLP Košice, ktoré je samostatným odborom liečebno-preventívnej starostlivosti ako súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek nemocnice. Zabezpečuje dekontamináciu a sterilizáciu potrebného zdravotníckeho materiálu, nástrojov, prístrojov a zdravotníckych pomôcok pre ich ďalšie použitie. Poskytuje okrem parnej aj formaldehydovú a plazmovú sterilizáciu, ktoré sú vhodné pre termolabilné materiály a predstavujú spoľahlivé a variabilné sterilizačné metódy. Centrálna sterilizácia zásobuje sterilným materiálom okrem UNLP aj iné štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia.

Oddelenie sa na 1. podlaží lôžkového monobloku na Triede SNP 1 a v monobloku na Rastislavovej 43 na 1. poschodí.

Tel.: 055 / 640 4250
E-mail: centralna.sterilizacia@unlp.sk

Dezinfekčná stanica
vykonáva aerosólovú dezinfekciu pre všetky oddelenia UNLP. V rámci dezinsekcie realizuje opatrenia na zabránenie rozmnožovania a šírenia škodlivých a ľudské zdravie ohrozujúcich článkonožcov a hlodavcov.

Tel.: 055 / 615 2442
E-mail: ocsd.snp@unlp.sk