Ilustračná foto - personál

Ústav patológie

Ústav patológie ilustračná foto

Ústav patológie

Ústav patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ bol zriadený v rámci konštituovania Lekárskej fakulty v Košiciach v roku 1948, pričom v liečebno-preventívnych činnostiach nadväzuje na  bohatú históriu a tradíciu patologicko-anatomického pracoviska pôvodnej Štátnej nemocnice. V súčasnosti plní základné funkcie vyplývajúce z koncepcie štúdijneho odboru patológie, pregraduálne  vzdelávanie v študijných  programoch : všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, general medicine, dental medicine a nelekárske odbory – ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo a vedecko-výskumnú činnosť.

Oddelenie patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vzniklo v roku 1986 ako diagnostické pracovisko pre nemocnicu na Triede SNP 1. V následných rokoch  prešlo mnohými zmenami snažiac sa udržať krok s celosvetovými trendami diagnostických postupov. V roku 2013 došlo k presťahovaniu Oddelenia patológie z Triedy SNP 1 na Rastislavovu 43.

Od 1.3. 2024 došlo k zlúčeniu Oddelenia patológie a   Ústavu patológie  Univerzitnej nemocnice  L. Pasteura Košice.  Pracovisko sa nachádza na I. poschodí VII. pavilónu na Rastislavovej 43 v jeho bočnom krídle a časť je umiestnená v suteréne.

Pracovisko Ústavu patológie UNLP Košice dnes pokrýva takmer celú škálu bioptickej a cytologickej diagnostiky ochorení na všetkých úrovniach, a to od základného histomorfologického vyšetrenia cez špeciálne metódy, akými sú špeciálne farbiace histochemické postupy, enzýmové histochemické vyšetrenia, imunohistochemické vyšetrenia, priama imunofluorescencia a liquid based cytológia (LBC), až po molekulovo-genetické vyšetrenia pomocou fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH) a mutačných analýz určitých génov relevantných pre liečbu onkologických pacientov.

Vďaka týmto moderným diagnostickým postupom patológia v UNLP v súčasnosti slúži ako konzultačné pracovisko nielen v rámci východoslovenského regiónu, ale aj v rámci celého Slovenska pri dôležitých onkologických diagnózach (karcinóm prsníka, karcinóm pľúc, karcinóm hrubého čreva, nádory mäkkých tkanív, nádory detského veku). Naša spolupráca sa rozvíja so všetkými kolegami, najmä však s lekármi z odboru onkológie, genetiky či chirurgie. Zamestnanci pracoviska sa dlhodobo podieľajú aj na pedagogickej, prednáškovej, prezentačnej a publikačnej činnosti v rámci odboru patológie.

 

Bioptické vyšetrenia        

Bioptické vyšetrenia vykonávame  v širokom spektre nádorovej a nenádorovej chirurgickej a klinickej patológie ako aj rýchle peroperačné biopsie pre všetky chirurgické odbory.

 

Cytologické vyšetrenia

Cytodiagnostické vyšetrenia pokrývajú široké spektrum cytologických materiálov. Samozrejmosťou je skríningové vyšetrenie gynekologických vzoriek (sterov z krčka maternice) v prevencii vzniku nádorových ochorení. Veľkú časť cytodiagnostiky však tvorí negynekologická – všeobecná cytológia, kde spracúvame a hodnotíme rôznorodý cytologický materiál napr.  pľúcna cytológia (spútum, brushing, bronchoalveolárna laváž), likvor, moč, punkčná aspiračná cytológia a iné. Od roku 2018 vykonávame rutinne aj cytologické vyšetrenia LBC (Liqud based cytology) ako pre gynekologické tak aj negynekologické materiály.

 

Molekulová patológia

Nadstavbou na rutinné histomorfologické a cytologické vyšetrenia, dnes už nevyhnutné pre diagnostický proces, sú metódy a analýzy z oblasti molekulovej patológie. Tu spadajú imunohistochemické metódy, priama imunofluorescencia, in situ hybridizačné metódy (FISH, CISH), mutačné analýzy vybraných génov z nádorového tkaniva (somatické mutácie relevantné pre liečbu). Práve posledné spomínané majú význam pri stanovení prediktívnych a prognostických biomarkerov pre individualizáciu onkoterapie pacientov s vybranými nádorovými ochoreniami.

 

Enzýmová histochémia

Osobitý charakter majú vyšetrenia slizničných vzoriek tenkého a hrubého čreva, ktoré sú dodávané a spracované v natívnom (nefixovanom) stave, pomocou metodík enzýmovej histochémie v rámci diagnostiky maloabsorpčného syndrómu a iných črevných porúch. Tieto vyšetrenia vykonáva pracovisko pre viaceré zdravotnícke zariadenia v rámci regiónu.

 

Transplantačný program

Pracovisko sa pohotovostnými bioptickými a imunohistochemickými vyšetreniami podieľa na úspešnom  transplantačnom programe Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

Neustálou inováciou, štúdiom a zavádzaním nových metodík  sa snažíme prispieť k dominantnému postaveniu našej nemocnice v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v regióne aj v rámci celého Slovenska. Zamestnanci nášho oddelenia sa dlhodobo podieľajú aj na pedagogickej, prednáškovej a prezentačnej a taktiež publikačnej činnosti v rámci odboru patológia.