Ilustračná foto - personál

Ústav patológie

Ústav patológie ilustračná foto

Ústav patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ bol zriadený v rámci konštituovania Lekárskej fakulty v Košiciach v roku 1948, pričom v liečebno-preventívnych činnostiach nadväzuje na bohatú históriu a tradíciu patologicko-anatomického pracoviska pôvodnej Štátnej nemocnice. V súčasnosti plní základné funkcie vyplývajúce z koncepcie študijného odboru patológie:

-pregraduálne vzdelávanie v študijných programoch: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, general medicine, dental medicine a nelekárske odbory – ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo
-vedecko-výskumnú činnosť v oblasti doktorandského štúdia: imunohistochemické ukazovatelepre diagnostiku karcinómov bronchu a pľúc; histopatologické, imunofluorescenčné a elektrónmikroskopické prejavy diabetickej nefropatie; histologická a imunohistochemická štúdia maligného melanómu kože s výraznými prejavmi spontánnej regresie; angiogenéza pri karcinóme mliečnej žľazy a jej korelácia s estrogénovými a progesterónovými receptormi
-v grantovej oblasti – Grant VEGA MŠ – sprostredkúvajú galektíny ochranný vplyv estrogénov/fytoestrogénov na srdce po infarkte myokardu
-liečebno-preventívnu činnosť v koordinácii s Oddelením patológie.

Pracovisko Ústavu patológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ sa nachádza na I. poschodí VII. pavilónu na Rastislavovej 43, v jeho bočnom krídle a časť je umiestnená v suteréne. Od roku 2004 sa na Ústave patológie nevykonávajú pitvy, ktoré v súčasnosti v súlade s platnou legislatívou spadajú do kompetencií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.