Ilustračná foto - personál

Oddelenie laboratórnej medicíny

Oddelenie laboratórnej medicíny vzniklo v máji 2005 zlúčením laboratórnych pracovísk UNLP. Od jeho vzniku prešlo viacerými zmenami. V súčasnosti oddelenie pozostáva zo šiestich pododdelení – klinickej biochémie, klinickej hematológie, klinickej imunológie a alergológie, lekárskej genetiky, klinickej toxikológie a klinickej farmakológie. V areáli na Rastislavovej ulici je zriadené statimové laboratórium, kde sa realizujú statimové hematologické a biochemické vyšetrenia. Ostatné vzorky sa zvážajú na pracoviská na Triede SNP. Súčasťou oddelenia sú aj ambulancie: hematologická, imuno-alergologické a lekárskej genetiky.

Pododdelenie klinickej biochémie (POKB)

Pododdelenie klinickej biochémie laboratórnou diagnostikou prispieva k monitorovaniu liečby, prevencie a sledovaniu priebehu jednotlivých ochorení. Poskytuje paletu diagnostických metód pre ochorenia kardiovaskulárne, kostné, obličkové, nádorové, metabolické, endokrinologické a ochorenia gastrointestinálneho traktu.Svojimi vyšetreniami napomáha v diagnostike dyslipoproteinémií, hypertenzie a hormonálnych porúch.Spolupracuje s lekárskou genetikou v diagnostike prenatálneho skríningu.Venuje sa dedičným metabolickým poruchám. Vyšetruje izoenzýmy. Spolupracuje pri diagnostike sepsy.
Popri biochemických vyšetreniach v krvi a v moči, vykonáva aj vyšetrenia v ďalších telových tekutinách (mozgomiešny mok, plodová voda, punktát, dialyzát ).
Jedná o približne 160 vyšetrovacích metód v nepretržitej prevádzke .
Pododdelenie klinickej biochémie má plne automatizovaný systém preanalytickej , analytickej a postanalytickej fázy. Prostredníctvom informačného systému je zabezpečená okamžitá dostupnosť laboratórnych výsledkov.

Kontakt

telefón: 055/ 640 4155, 3840

Pododdelenie klinickej hematológie (POKH)

V súčasnosti disponuje pododdelenie klinickou a laboratórnou časťou. Klinickú časť tvorí všeobecná hematologická ambulancia, ktorá realizuje diagnostiku a liečbu pacientov s hematologickými ochoreniami. Laboratórna časť má dva úseky: morfologický a hemokoagulačný. V rámci morfologického úseku laboratórium stanovuje základné hematologické parameter (krvný obraz, diferencovanie krvného náteru a iné) a špeciálne morfologické vyšetrenia (cytomorfologické a cytochemické vyšetrenie náterov periférnej krvi a náterov kostnej drene, vyšetrenie punktátov ostatných telových tekutín a iné). Laboratórium v regionálnej aj mimoregionálnej pôsobnosti poskytuje špeciálne analýzy pre diagnostiku vrodených resp. získaných hemolytických anémií a na diferenciálnu diagnostiku a dôkaz anémií z nedostatku železa. Hemokoagulačný úsek vykonáva základné a špeciálne vyšetrenia. V rámci základného sa vykonáva skríningová laboratórna diagnostika zrážanlivosti krvi. Špeciálnymi analýzami sa vyšetrujú vrodené a získané poruchy zrážanlivosti krvi (v zmysle náchylnosti na zvýšené krvácanie alebo na tvorbu krvných zrazenín, príp. kombinované poruchy). Hemokoagulačný úsek taktiež realizuje vyšetrenia na kontrolu liečby všetkými na Slovensku registrovanými antikoagulačnými liekmi (LMWH, kumarínovéantikoagulanciá, dabigatranetexilát, rivaroxaban, apixaban). Pododdelenie klinickej hematológie je vybavené plne automatizovanou linkou na vyšetrenie krvných obrazov a telových tekutín, súčasťou, ktorej je aj digitálna morfológia.

Kontakt

telefón: 055/ 640 4154, 4156

Pododdelenie klinickej imunológie a alergológie (POKI)

Charakter práce POKI vychádza zo základnej koncepcie klinickej imunológie a alergológie ako klinicko – laboratórneho odboru. Znamená to, že spája klinickú prácu s pacientami na ambulancii, indikáciu, realizáciu, aj interpretáciu špecifických laboratórnych vyšetrení; pričom aplikuje najnovšie poznatky v medicínskej praxi pri objasňovaní etiopatogenézy vrodených a získaných ochorení imunitného systému, pri určení správnej diagnózy, pri sledovaní dynamiky, liečby, prognózy ochorenia.
V ambulanciách sa vykonáva klasická diagnostika (od anamnézy, cez fyzické vyšetrenie pacienta a indikáciu resp. interpretáciu jednotlivých vyšetrení) a následná liečba. Diagnostikuje, lieči a dispenzarizuje pacientov s rôznymi prejavmi respiračnej alergie (rôzne formy alergickej nádchy a astmy), kožnej alergie (atopický ekzém, urtikária), pacientov s rôznymi poruchami imunity (primárne a najmä sekundárne poruchy imunity, vrátane porúch imunity pri onkologických diagnózach) a pacientov so systémovými spojivovými ochoreniami (rôzne prejavy autoimunitných a autozápalových ochorení). Veľká pozornosť sa venuje diagnostike liekovej a potravinovej alergie a to aj in vivo (kožné testy) a in vitro (laboratórne testy).
Laboratórna časť poskytuje špecializované imunologické vyšetrenia, v prvom rade pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov UNLP z imunologických a ďalších špecializovaných ambulancií s celokrajskou pôsobnosťou.
Pracovisko je zapojené do transplantačného programu nemocnice na úseku orgánových
transplantácií, ako aj autológnych transplantácií periférnych kmeňových krvotvorných buniek.
Analýzy sa uskutočňujú na moderných prístrojoch – 6 farebné 2 laserové prietokové cytometre s IVD certifikátom, ELISA automaty, HYTEC 288, najmodernejší turbidimeter SPA Plus, ELFO automat INTERLAB 626, a iné zariadenia využívané k diagnostike a prenosu dát do informačného systému.

Kontakt

telefón: 055/ 640 3965

Pododdelenie lekárskej genetiky (POLG)

Laboratórium lekárskej genetiky poskytuje genetické vyšetrenia ako z oblasti cytogenetiky, tak aj molekulárnej genetiky. Z cytogenetického hľadiska ide najmä o analýzu chromozómov z periférnej krvi u novorodencov a dospelých, karyotypizáciu z plodovej vody, z choriových klkov a potratených plodov. V rámci molekulárnej genetiky poskytuje základné genetické vyšetrenia na báze DNA diagnostiky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu, optimalizáciu a voľbu počiatočnej terapie u jednotlivých pacientov. Detekcia polymorfizmov pri trombofilných, kardiovaskulárnych, farmakogenetických alebo autozomálne recesívnych dedičných ochoreniach teda úzko súvisí s asociáciou daných mutácií, ktoré objasňujú klinický význam daných ochorení. Pracovisko uvažuje o rozšírení molekulárnej diagnostiky aj na báze multiplex analýzy zameranej na neurodegeneratívne ochorenia, ako aj RNA diagnostiky so zameraním na myeloproliferatívne poruchy najmä u pacientov s polycytémievera, u pacientov s esenciálnou trombocytémiou a primárnou myelofibrózou.
Ambulancia lekárskej genetiky poskytuje genetické konzultácie a konziliárne vyšetrenia z oblasti prenatálnej diagnostiky vrodených vývojových chýb plodu, postnatálnej diagnostiky zriedkavých ochorení, pri poruchách reprodukcie u infertilných párov a podozreniach na dedičné hereditárne ochorenia ako u ambulantných, tak aj hospitalizovaných pacientov.

Kontakt

telefón: 055/ 640 3230

Pododdelenie klinickej toxikológie (POKT)

Pracovisko v súčasnosti vykonáva toxikologické vyšetrenia pre ambulantných, hospitalizovaných pacientov UNLP v Košiciach aj pre pacientov širšieho regiónu. Laboratórne vyšetrenia napomáhajú v diagnostike akútnych a chronických foriem intoxikácií chemickými látkami z pracovného prostredia (toxické kovy, organické rozpúšťadlá, polycyklické aromatické uhľovodíky a iné).
Diagnostiku intoxikácie chemickou látkou podporuje stanovenie koncentračnej hladiny noxy alebo príslušného metabolitu v biologickom materiáli rôznymi analytickými metódami, ktoré poskytujú platné reprodukovateľné výstupy (chromatografické, elektrochemické a spektrofotometrické metódy).
Laboratórium vyšetruje i parametre k vybraným metabolickým ochoreniam (porfyrické ochorenia, Wilsonova choroba).

Kontakt 

telefón: 055/ 615 2492
toxlab.olm@unlp.sk

Pododdelenie klinickej farmakológie (POKF)

• získava, zhromažďuje, vyhodnocuje a poskytuje komplexné poznatky potrebné pre bezpečné a účinné používanie liekov
• uplatňovaním princípov klinickej farmácie pri dispenzácii liekov so špecifickým využívaním informácií o vlastnostiach a účinkoch liekov v spojení s komplexnou dokumentačnou činnosťou (liekové karty) orientovanou na jednotlivého pacienta, prehlbuje poskytovanie lekárenskej starostlivosti
• má spoluúčasť v liekových komisiách a komisiách pre antiinfekčnú terapiu a antibiotickú politiku na všetkých úrovniach riadenia. V oblasti informácií a konzultácií o liekoch a v kontrolnej činnosti racionálnej farmakoterapie
• v oblasti farmakovigilancie spolupracuje pri vyhľadávaní, sledovaní a vyhodnocovaní nežiadúcich účinkov liekov (ďalej len „NÚL“), hlási NÚL do Národného centra pre nežiadúce účinky liekov pri Štátnom ústave pre kontrolu liečiv v Bratislave, sleduje, vyhodnocuje interakcie liekov a navrhuje riešenie klinicky významných liekových interakcií
• poskytuje konzultácií v oblasti liekov pri liekových anamnézach a usmerňovaní účelnej farmakoterapie so zameraním na definíciu lieku z hľadiska obsahu účinných a pomocných látok, liekovej formy, fyzikálnych chemických, fyzikálno-chemických, imunochemických a ďalších ukazovateľov ovplyvňujúcich farmakokinetiku a farmakodynamiku, z hľadiska stability, liberácie, indikácií, kontraindikácií, liekových interakcií, nežiadúcich účinkov liekov, individuálnych rozdielov vo farmakodynamike, farmakokinetike a biologickej dostupnosti podmienených vekom, genetickými vplyvmi, vplyvom ochorenia a pod.

Na pododdelení sa vyšetruje hladina liečiv a to:

Cyclosporín
Tacrolimus
Sirolimus
Everolimus
Methotrexát
VysokodávkovanýMethotrexát
Digoxín
Gentamicin
Amikacin
Vancomycin
Tricyklickéantidepresíva
Prolaktín (po užití liekov)

Kontakt

telefón: 055/ 640 3851

Statimové laboratórium

V areáli na Rastislavovej ulici je zriadené statimové laboratórium, kde sa realizujú statimové hematologické a biochemické vyšetrenia.

Kontakt

telefón: 055/ 615 2502