Ilustračná foto - personál

Združená tkanivová banka

V súčasnosti je pracovisko rozsahom svojich činností v oblasti tkanivového bankovníctva a prípravy buniek pre transplantačné účely na Slovensku jedinečné, no svoju činnosť koordinuje s pracoviskami obdobného zamerania po celom Slovensku. Cieľom je pokryť potrebu tkanivových transplantátov a unikátnych výkonov pre všetky klinické pracoviská na Slovensku a realizovať výskumnú činnosť v odbore.

V roku 2012 boli do činnosti uvedené moderné laboratóriá pre prípravu tkanivových transplantátov a laboratóriá pre prípravu bunkových transplantátov s komplexnou infraštruktúrou. Pracovisko spĺňa požiadavky na tento druh činnosti podľa zásad GoodLaboratoryPractice platných pre prípravu tkanivových a bunkových prípravkov určených na klinickú aplikáciu, podľa schválených štandardných pracovných postupov podľa normy ISO 9001, čím sa zaradilo medzi špičkové pracoviská svojho druhu. Hlavnými oblasťami spolupráce s inými klinickými pracoviskami sú ortopédia, úrazová chirurgia, cievna a srdcová chirurgia, hematológia, gynekológia, andrológia a urológia. Pre tieto medicínske odbory boli v rámci realizácie projektu z Operačného programu – Zdravotníctvo vytvorené aj ambulancie, ktoré fungujú v úzkej nadväznosti na svoje klinické pracoviská a spolupracujú aj s laboratórnou časťou Združenej tkanivovej banky.

Laboratórium pre prípravu bunkových transplantátov a laboratórium kmeňových krvotvorných buniek

Laboratórium kmeňových krvotvorných buniek sa venuje spracovaniu, príprave a kryokonzervácii kmeňových krvotvorných buniek na transplantačné účely a diagnostike hemato – onkologických ochorení na úrovni in vitro kultivácie kmeňovej bunky. Hlavnou náplňou práce v Laboratóriu pre prípravu bunkových transplantátov je od roku 2001 aj multiplikácia autológnych mezenchýmových kmeňových buniek kostnej drene (MKB) in vitro pre biologickú liečbu kostných defektov a príprava autológnych chondrocytov in vitro pre regeneráciu defektov chrupky. Od roku 2010 je zavedená do praxe metóda liečby poškodených kĺbov vlastnou (autológnou) krvnou plazmou bohatou na trombocyty (PRP). Táto liečba je populárna hlavne preto, lebo účinné látky (tzv. rastové faktory, ktoré pomáhajú a urýchľujú hojenie) poskytuje vlastné telo. Pacient nie je zaťažený aplikáciami cudzorodých chemických látok a nehrozí ani alergická reakcia. Táto liečba môže pomôcť pri bolesti v prípade artrózy kĺbov – hlavne I. a II. stupňa, pri hojení poraneného kĺbu, pri poranení šliach a svalov a urýchľuje kĺbovú regeneráciu (odkaz na prezentáciu PRP). V prípade záujmu o biologickú liečbu s PRP a MKB kontaktujte Traumatologicko – ortopedickú ambulanciu ZTB, kde Vám vysvetlia možnosti a zhodnotia, či je biologická liečba pomocou buniek alebo krvnou plazmou pre Vás vhodná.

Kontakt: 055/234 3236, 055/234 3241, 055/615 2065

E-mail:   bunky.ztb@unlp.sk

Adresa:

Pracovisko Rastislavova 43:

Združená tkanivová banka UNLP a UPJŠ LF

Pavilón I

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

041 90 Košice

Pracovisko Trieda SNP 1:

Združená tkanivová banka UNLP a UPJŠ LF

Trieda SNP 1,

040 11 Košice

Banka muskulo-skeletálnych a spojivových tkanív

Hlavnou úlohou je príprava mrazených, lyofilizovaných alogénnych kostných, spojivových a iných transplantátov, spracovanie a uskladnenie autológnych tkanív. Pre zabezpečenie kvality transplantátov a bezpečnosti príjemcu je každý darca kostných, spojivových a iných tkanív testovaný setmi s certifikátom CE na protilátky proti HIV 1+2 (anti HIV-1+2), povrchový antigén hepatitídy B (HBsAg), protilátky proti core antigénu hepatitídy B (anti-HBc), protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV) a na syfilis (TPHA). Každé tkanivo je podrobené histologickému a mikrobiologickému vyšetreniu. Všetky transplantáty v konečnej fáze podliehajú mikrobiologickej kontrole kvality. Laboratórne činnosti sú vykonávané v špeciálnom pracovnom režime s definovaným, monitorovaným prostredím, s autorizovaným vstupom a efektívnym systémom riadenia kvality za rešpektovania slovenských a európskych nariadení a zákonov, podľa platných schválených štandardných pracovných postupov v súlade s internými normami UNLP a v súlade s ISO 9001.

Kontakt: 055/615 2064, Fax: 055/ 615 2069

E-mail:   kostna.ztb@unlp.sk

Adresa:

Združená tkanivová banka UNLP a UPJŠ LF

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Pavilón I

Rastislavova 43

041 90 Košice

Laboratórium pre diagnostiku porúch plodnosti a banka spermií

Hlavným zámerom je na základe najnovších poznatkov neustále aktualizovať algoritmus vyšetrení, ktorý je základom pre liečbu reprodukčných párov s poruchami plodnosti „šitú na mieru“. Súčasťou vyšetrení je komplexné vyšetrenie spermiogramu podľa odporúčaní WHO vrátane striktnej metódy hodnotenia morfológie spermií, hodnotenia kvality genetického materiálu spermií (fragmentácie a zrelosti DNA), interakcií spermií s cervikálnym hlienom, sekrečnej kapacity jednotlivých prídavných pohlavných žliaz muža, oxidačného stresu, imunologické vyšetrenia, zaviedli sme spektrum molekulárno – biologických vyšetrení zameraných na diagnostiku sexuálne prenosných patogénov. Okrem laboratórnych analýz poskytujeme aj klinický servis – prípravu spermií pre intrauterinnú insemináciu a zmrazovanie a dlhodobé uchovávanie spermií predovšetkým pre pacientov s onkologickým ochorením. Spolupracujeme s Ambulanciou pre diagnostiku porúch plodnosti pri ZTB UNLP. Laboratórium v rámci molekulárno – biologických metód zaviedlo a vykonáva aj RT PCR diagnostiku SARS-CoV-2, vrátane mutácií a vybraných respiračných patogénov, patogénov gastrointestinálneho traktu, meningitíd, tuberkulózy, a pod.

Kontakt: 055/615 2068, 055/615 2067

E-mail: infertilita.ztb@unlp.sk

Adresa:

Združená tkanivová banka UNLP a LF UPJŠ

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Pavilón XVIII.

Rastislavova 43

041 90 Košice

Katalóg produktov (PDF, 726 KB)

Cenník výkonov Združenej tkanivovej banky (PDF, 1 MB)

Žiadanka o vyšetrenie pacienta v laboratóriu pre diagnostiku inferitility (PDF, 189 KB)