Ilustračná foto - personál

Informácia o spôsobe zriadenia

 

 

 

Zriaďovateľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (ďalej „UNLP Košice“) je Ministerstvo zdravotníctva SR. UNLP Košice, je štátnou príspevkovou organizáciou, so sídlom Rastislavova 43, Košice, zriadenou ako všeobecná nemocnica na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb  súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu platných Rozhodnutí. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spolupracuje s inými zdravotníckymi zariadeniami v SR a v zahraničí, vykonáva konziliárnu činnosť pre iné zdravotnícke zariadenia, podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti a spolupracuje s vedecko-výskumnými organizáciami v SR i v zahraničí, realizuje biomedicínsky výskum v súlade s platnými právnymi predpismi. Vytvára podmienky pre pregraduálnu výučbu študentov lekárskych fakúlt, fakúlt ošetrovateľstva, stredných zdravotníckych škôl, iných univerzít a vysokých škôl v SR na základe uzatvorených písomných  dohôd s príslušnými vzdelávacími ustanovizňami.

Rozhodnutím MZ SR č. Z58746-2012-OKM z 5. decembra 2012 bola UNLP Košice určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorý poskytuje zdravotnícku starostlivosť obyvateľstvu, príslušníkom Ozbrojených síl SR, príslušníkom ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek v čase štátom vyhlásenej krízovej situácie.

Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je vymenovaný na dobu 5 rokov. Riaditeľ je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach. Riaditeľ riadi činnosť organizácie a koná v jej mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach UNLP Košice.

Dozorný orgán je kontrolný útvar zriaďovateľa, ktorý dohliada na činnosť príspevkovej organizácie a bol v UNLP Košice   zriadený s účinnosťou od 2. novembra 2016. Dozorný orgán má s účinnosťou od 2. novembra 2021 troch členov v zložení predseda a dvaja členovia, členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.

Organizačné členenie UNLP Košice, rozsah právomoci a zodpovednosti zamestnancov, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov  UNLP Košice ustanovuje Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Organizačný poriadok je pre všetkých zamestnancov prístupný na pracovisku, Odbore manažmentu kvality a tiež aj na lokálnej internetovej sieti UNLP Košice.

Prehľad zriadenia a riadenia

Ministerstvo zdravotníctva SR, s účinnosťou od 1. januára 1991 zriadilo  Zriaďovacou listinou číslo 1842/1990 – A/I-2 zo dňa 18.12.1990, štátnu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou s názvom Fakultná nemocnica Košice, so sídlom Rastislavova 43, Košice. Organizácia bola zriadená na dobu neurčitú s identifikačným číslom 041 661. Štatutárnym orgánom organizácie bol v čase vydania Zriaďovacej listiny  riaditeľ, ktorý bol oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

V zmysle vydaného Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.12. 1991  sa s  účinnosťou od 1. januára 1992, zmenil spôsob financovania z rozpočtovej na príspevkovú formu.

S účinnosťou od 6. júla 1993 došlo k zmene Zriaďovacej listiny a pôvodný názov organizácie sa zmenil z Fakultnej nemocnice Košice na Fakultnú nemocnicu L. Pasteura.

S účinnosťou od 1. augusta 2002 sa  súčasťou Fakultnej nemocnice L. Pasteura  stalo vysokošpecializované onkologické pracovisko s nadregionálnou pôsobnosťou.

Rozhodnutím MZ SR číslo 25090-10/2004-SP zo dňa 19.11.2004, bolo rozhodnuté o tom, že štátna príspevková organizácia – Fakultná nemocnica s poliklinikou Košice so sídlom Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice, IČO 500 143 zaniká dňom 31.12.2004 zlúčením so štátnou príspevkovou organizáciou – Fakultnou nemocnicou L. Pasteura so sídlom Rastislavova 43, 041 90  Košice, IČO: 606 707. S účinnosťou od 1.1.2005 boli do organizačnej štruktúry začlenené pracoviská zlúčenej organizácie podľa vykonávaných pracovných činností.

S účinnosťou od 24. januára 2006 došlo k zmene Zriaďovacej listiny a názov organizácie sa zmenil z Fakultnej nemocnice L. Pasteura na Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice.

S účinnosťou od 1. júla 2010 bola zmenená Zriaďovacia listina Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach a názov bol zmenený na Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.

Rozhodnutím o zmene a zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice s účinnosťou od 2.novembra  2016 bol zriadený  Dozorný orgán ako kontrolný útvar zriaďovateľa, ktorý má piatich členov.

Rozhodnutím o zmene Zriaďovacej listiny sa s účinnosťou od 1. marca 2017 zmenil štatutárny orgán organizácie na kolektívny orgán Radu riaditeľov, ktorá riadila  činnosť organizácie, konala v jej mene a rozhodovala o všetkých záležitostiach organizácie. Rada riaditeľov v zmysle tohto rozhodnutia mala 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.

S účinnosťou od 15. mája 2020 bolo zmenené zloženie štatutárneho orgánu – Rady riaditeľov v zložení generálny riaditeľ a dvaja výkonní riaditelia, ktorí boli vymenovaní na dobu 5 rokov.

Rozhodnutím MZ SR o zmene Zriaďovacej listiny s účinnosťou od 10. septembra 2020, sa zmenilo zloženie Rady riaditeľov na generálny riaditeľ, výkonný riaditeľ pre liečebno – preventívnu starostlivosť a výkonný riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.

Rozhodnutím MZ SR o zmene Zriaďovacej listiny, s účinnosťou od 2. novembra 2021 bol upravený počet členov Dozorného orgánu na troch, v zložení predseda a dvaja členovia.

Rozhodnutím MZ SR o zmene Zriaďovacej listiny s účinnosťou od 1. júna 2022 je štatutárnym orgánom organizácie riaditeľ, vymenovaný na dobu 5 rokov. Riaditeľ je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach, riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie.

Prehľad štatutárnych zástupcov
Rok pôsobenia Názov organizácie Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
1990 - 1992 Fakultná nemocnica Košice, Rastislavova 43 MUDr. Gustáv SABOL
1990 - 1992, 1999 - 2004 Fakultná nemocnica s poliklinikou Košice, Trieda SNP 1 MUDr. Robert ROLAND
1992 - 1994 Fakultná nemocnica Košice, Rastislavova 43 MUDr. Ivan KOCHAN
1992 - 1998 Fakultná nemocnica s poliklinikou Košice, Trieda SNP 1 MUDr. Miloš SOPKO
1994 - 1998 Fakultná nemocnica Košice, Rastislavova 43 MUDr. Štefan HORVÁTH
1998 - 2003 Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43 MUDr. Vladimír PRAMUK
2003 – 2004 Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43 MUDr. Jaroslav ŠAJTY
2005 – 2010 Zlúčená Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslav ŠAJTY
2010 – 2011 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Tomáš SIEBER
2012 – 2014 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Ladislav ROSOCHA, MPH
2014 –2017 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Milan MAĎAR, MPH
2017- 2017 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Milan MAĎAR, MPH – generálny riaditeľ, MUDr. Ľuboslav BEŇA. PhD. –medicínsky riaditeľ, Ing. Roman ŠVARC - ekonomický riaditeľ
2017-2020 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Milan MAĎAR, MPH – generálny riaditeľ, MUDr. Peter LINKESCH - medicínsky riaditeľ, Ing. Roman ŠVARC - ekonomický riaditeľ
2020 - 2021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Ing. et Ing. Vladimír GREŠŠ – generálny riaditeľ, MUDr. Peter KIZEK, PhD, MHA, MPH – výkonný riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie, MUDr. Martin PAULO – výkonný riaditeľ pre LPS
2021 - 2022 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Ján SLÁVIK, MBA – generálny riaditeľ, MUDr. Ľuboslav BEŇA, PhD. – výkonný riaditeľ pre LPS
2022 - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MUDr. Ľuboslav BEŇA, PhD., MPH