Ilustračná foto - personál

Politika kvality

Naša vízia

Všeobecná nemocnica s dominantným postavením v regióne, s vyrovnaným hospodárením a so spokojnými pacientmi a zamestnancami.

Záväzok manažmentu

Politika systému manažérstva kvality je prijatá manažmentom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (ďalej iba „UNLP“), stanovuje základnú líniu rozvoja organizácie a vychádza z procesného prístupu založeného na uvažovaní na základe rizík pri prijímaní dlhodobých strategických zámerov, pri plnení relevantných právnych a iných požiadaviek všetkých zainteresovaných strán.
Politika systému manažérstva kvality je vrcholovým dokumentom, v ktorom manažment nemocnice preukazuje prijatie vedúcej úlohy, záväzku a zodpovednosti za efektívnosť systému manažérstva kvality, zaistenie stanovenia politiky a cieľov kvality tak, aby boli v súlade so strategickým zameraním a kontextom organizácie, aby požiadavky na systém manažérstva kvality boli integrované do procesov s cieľom viesť nemocnicu k trvalému rozvoju. Manažment sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné zdroje na činnosť organizácie a jej trvalé zlepšovanie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ostatných komplexných služieb.

Politika manažérstva kvality k 5. 9. 2022 (PDF, 633 KB)

Certifikát EN ISO 9001:2015 platný do 25. 4. 2023 (PDF, 1 MB)

ISO - International Organisation for Standardiziation (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu)

Univerzitná nemocnica L. Pasteura sa po roku príprav (r. 2007) spočívajúcom v identifikácii procesov prebiehajúcich v nemocnici, ich popísaní, vypracovaní plánu budovania a zavádzania systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2000 stala v roku 2008 držiteľom certifikátov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 a environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. V nasledujúcom roku 2009 Európsky výbor pre normalizáciu revidoval normu ISO 9001:2000 a nahradil ju normou ISO 9001:2008.
Vedenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura prijalo Politiku kvality a environmentu ako záväzok pre stanovenie základnej línie rozvoja nemocnice v súlade s dlhodobými a krátkodobými strategickými zámermi, ktorých plnenie smeruje našu nemocnicu k trvalému rozvoju.
Zavedenie a certifikácia systému manažérstva podľa normy ISO 9001 vyplynulo pre zdravotnícke zariadenia zo zákonov NR SR č. 581/2004 Z.z. par. 8 a č. 578/2004 Z.z. § 9, z ktorých vyplýva povinnosť mať implementovaný a udržiavaný systém manažérstva kvality, ktorý má byť trvalo zlepšovaný, čo naše zdravotnícke zariadenie preukazovalo dosiahnutými výsledkami pri dohľadových, resp. recertifikačných auditoch v priebehu nasledujúcich rokov.

Implementácia systému manažérstva prináša výhody vo viacerých oblastiach, ale hlavne má:
Ekonomické prínosy ako:
• znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
• zníženie počtu reklamácií a sťažností klientov
Prínosy pre vedenie organizácie:
• zlepšenie celkového riadenia organizácie – „všetky procesy sú pod kontrolou“
• presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
• poriadok v organizácii
• buduje sa firemná kultúra
Public relations:
• zlepšenie image organizácie
• dôkaz serióznosti organizácie
V roku 2014 bol v UNLP vykonaný recertifikačný audit zameraný na systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Rozhodnutím vedenia UNLP nebol recertifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Avšak vedenie nemocnice naďalej garantuje dodržiavanie Politiky integrovaného systému riadenia (politika kvality a environmentu) v UNLP, čo predstavuje záväzok manažmentu UNLP na trvalé zlepšovanie v oblasti poskytovania liečebnej starostlivosti pacientom – klientom UNLP, ako aj prevenciu a trvalé zlepšovanie v oblasti životného prostredia podľa ISO 9001 a ISO 14001.
Certifikát bol platný do 25. apríla 2017 a platil do stanoveného obdobia aj naďalej, keďže UNLP úspešne zvládla aj dohľadový audit v roku 2015 a 2016.
Keďže nemocnica L. Pasteura je univerzitnou nemocnicou, ktorá sa aktívne podieľa na spolupráci v oblasti vedy a výskumu s Lekárskou fakultou UPJŠ, na základe vytvorenej špecializovanej odbornej organizačnej štruktúry (Oddelenie pre výskum a vývoj) a vypracovanej vnútornej legislatívy (usmernenia a interné normy) bol v roku 2015 udelený UNLP Košice certifikát ISO 9001:2008 aj pre činnosť: REALIZÁCIA A ORGANIZÁCIA BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU.
UNLP Košice je prvým zdravotníckym zariadením na Slovensku, ktoré získalo ISO certifikát aj pre oblasť výskumnej činnosti.
V priebehu roka 2016 pracoval Referát kvality na aktualizácii existujúceho systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 s cieľom splniť požiadavky ISO 9001:2015.
V roku 2017 sa UNLP úspešným zvládnutím recertifikačného auditu potvrdilo, že procesy riadenia systému kvality sú v našej nemocnici zavedené, udržiavané, neustále rozvíjané a zlepšované podľa požiadavky ISO 9001:2015.

V rokoch 2018 a 2019 boli v UNLP zrealizované dohľadové audity podľa ISO 9001:2015.
V roku 2020 bol vo februári vykonaný recertifikačný audit, ktorým nemocnica preukázala efektívne zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality. Na základe výsledkov recertifikačného auditu nemocnica obhájila certifikát podľa EN ISO 9001:2015 pre poskytovanie kompletnej zdravotnej starostlivosti a na realizáciu a organizáciu biomedicínskeho výskumu, ktorý je platný od 26. apríla 2020 do 25. apríla 2023.
Rok 2020 a aj z časti aj rok 2021 bol poznačený pandémiou COVID-19, kedy naša nemocnica v plnej miere zamerala svoju činnosť hlavne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s ochorením COVID-19 a samozrejme, aj ostatným pacientom nemocnice. Preto bol dohľadový audit vykonaný dňa 30.6.2021.
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice je každoročne certifikovaná externou firmou a každoročným obhájením certifikátu deklaruje, že má zavedený systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015.
Rada riaditeľov prijala záväzok a zodpovednosť za efektívnosť systému manažérstva kvality, zaviazala sa dbať o to, aby bola stanovená politika kvality a ciele kvality v súlade so strategickým zameraním a kontextom organizácie, aby táto politika a ciele boli v rámci nemocnice zdieľané, komunikované, chápané a aplikované, aby boli zabezpečené potrebné zdroje pre ich zabezpečovanie.
Zamýšľaným výsledkom systému manažérstva kvality v UNLP je predovšetkým jeho neustále zlepšovanie – poskytovaných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti pacientom/klientom nemocnice a ostatných služieb v zmysle požiadaviek a očakávaní všetkých zainteresovaných strán v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Napĺňanie vytýčených zásad politiky systému manažérstva kvality patrí medzi základné povinnosti všetkých zamestnancov UNLP Košice. Napĺňanie vytýčených zásad politiky kvality zamestnancami nemocnice udržiava dominantné postavenie našej nemocnice na trhu zdravotníckych služieb.

Spokojnosť pacientov

Manažér kvality:
Autor/zdroj: Bc. Zdenka Illešová/Odbor kontroly, vnútorného auditu a kvality