Ilustračná foto - personál

Postup predkladania žiadostí

Žiadosti predkladané na posúdenie a schválenie Etickou komisiou UNLP (ďalej len „EK“) je potrebné podať na Odbor biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania (ďalej len „OBVaKS“) najskôr v elektronickej forme (ovv@unlp.sk) v lehote 21 kalendárnych dní pred zasadnutím EK, kde bude posúdená ich obsahová a formálna stránka, kompletnosť a správnosť dokumentácie.

V prípade nedostatkov budete mailom vyzvaní na ich doplnenie, resp. odstránenie. V prípade, ak bude doručená elektronická dokumentácia v poriadku, požiadame Vás e-mailom, aby ste uvedenú dokumentáciu zaslali aj v listinnej podobe.

Vzhľadom na časové limity predkladania dokumentácie na posúdenie EK, dokumenty je potrebné doručiť OBVaKS v listinnej podobe najneskôr 10 kalendárnych dní pred zasadnutím EK.

Spôsob doručenia dokumentov v listinnej forme:

1. zaslaním dokumentácie na adresu:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Odbor biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania
Rastislavova 43
041 90 Košice

2. zaslaním dokumentácie prostredníctvom internej pošty,

3. osobným odovzdaním na OBVaKS – II. pavilón – prízemie, Rastislavova 43, 041 90.

Po doručení uvedenej dokumentácie ju OBVaKS skontroluje a predloží EK na prerokovanie na svojom najbližšom zasadnutí.

Forma doručenej dokumentácie v elektronickej podobe:

a) formuláre, pri ktorých sa vyžaduje, aby obsahovali podpisy relevantných osôb, je potrebné doručiť OBVaKS vo formáte „.pdf“; kvalita uvedených súborov musí byť minimálne 300 dpi, pričom každý formulár musí byť v samostatnom „.pdf“,

b) formuláre, ktoré neobsahujú žiadne podpisy, postačuje zaslať vo formáte „.doc“.

Postup a formuláre pre jednotlivé typy záverečných prác a projektov biomedicínskeho výskumu sa nachádzajú nižšie.

Postup predkladania žiadostí k realizácii diplomových, dizertačných, rigoróznych, atestačných a iných záverečných prác a výskumných projektov v UNLP Košice (PDF, 745 KB)

F-080.17 POUČENIE A INFORMOVANÝ SÚHLAS ÚČASTNÍKA BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU (DOC, 51 KB)

F-697 SÚHLAS PACIENTA SO SPRACOVANÍM A VYUŽÍVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ZDRAVIA (ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE) NA BIOMEDICÍNSKY, HISTORICKÝ VÝSKUM, VEDECKÝ VÝSKUM A VÝVOJ, PRE ÚČELY ŠTATISTIKY A VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV A VÝUČBY ŠTUDENTOV (DOCX, 21 KB)

F-698 SPRIEVODNÝ LIST K PROJEKTU „VÝSKUM“ (DOC, 97 KB)

F-699 SÚHLAS PACIENTA NA UCHOVÁVANIE, SPRACOVÁVANIE, VYŠETROVANIE A VYUŽITIE VZORIEK JEHO BIOLOGICKÝCH MATERIÁLOV NA INÉ ÚČELY (DOCX, 21 KB)

F-734 Súhlas riešiteľov so spracovaním osobných údajov a zverejnením konečnej správy/výsledku projektu v akejkoľvek publikovateľnej forme (DOCX, 19 KB)

F-735 SPRIEVODNÝ LIST K REALIZÁCII DIPLOMOVÝCH, DIZERTAČNÝCH, RIGORÓZNYCH, ATESTAČNÝCH A INÝCH PRÁC (DOC, 96 KB)

F-741 P O U Č E N I E o povinnosti mlčanlivosti fyzickej osoby v pracovnoprávnom, inom obdobnom vzťahu alebo zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, ktorá príde do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a nie je oprávnenou osobou prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (PDF, 65 KB)

F-741.1 P O U Č E N I E o povinnosti mlčanlivosti fyzickej osoby - študenta pripravujúceho sa na zdravotnícke povolanie na pracoviskách Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, IČO : 00 606 707 ako prevádzkovateľa, na základe zmluvného vzťahu so vzdelávacou inštitúciou, ktorý príde do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa a nie je oprávnenou osobou prevádzkovateľa (DOCX, 18 KB)

F-741.2 POUČENIE o povinnosti mlčanlivosti fyzickej osoby v pracovnoprávnom, inom obdobnom vzťahu alebo zmluvnom vzťahu s Dodávateľom, ktorá môže prísť do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa – Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, so sídlom Rastislavova 43, 041 90 Košice, IČO : 00 606 707 a nie je oprávnenou osobou (DOCX, 21 KB)

Projekt resp_Záverečná práca_hlavné body (DOCX, 17 KB)